مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید و نصب ابزار پایش کیفی جهت بیومانیتورینگ سدمخزنی شهر 1399/04/31 1399/05/04
خرید و نصب ابزار پایش کیفی جهت بیومانیتورینگ سدمخزنی شهر 1399/04/29 1399/05/04
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیر دولتی در قالب قراردادهای حجمی 1399/04/24 1399/04/26
واگذاری پروژه خرید و حمل انواع میلگرد آجدار AIII به اقطار 25 و 32 و وزن حدود 610 تن 1399/04/24 1399/04/26
واگذاری خرید و حمل انواع میلگرد آجدار AIII به اقطار 16، 14 و 18 و وزن حدود 254 تن 1399/04/24 1399/04/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات خودرویی امورات جاری شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1399/04/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل 609.5 تن میلگرد آجدارA III در سایزهای 25 و32 طرح مرمت و بازساز... 1399/04/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل 253.7 تن میلگرد آجدارA III در سایزهای 14 ، 16 و 18 پروژه احدا... 1399/04/26
واگذاری پروژه خرید و حمل انواع میلگرد آجدار AIII به اقطار 25 و 32 و وزن حدود 610 تن 1399/04/22 1399/04/26
واگذاری خرید و حمل انواع میلگرد AIII به اقطار 16، 14 و 18 و وزن حدود 254 تن 1399/04/22 1399/04/26
صفحه 3 از 92