مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی فضاهای آموزشی نیشابور 1398/09/27 1398/09/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی فضاهای آموزشی نیشا... 1398/09/27 1398/09/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه روستای شفیع قوچان 1398/09/26 1398/09/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل دبیرستان الزهرا سرخس 1398/09/26 1398/09/30
احداث ابتدایی 6 کلاسه 1398/09/26 1398/09/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 6 کلاسه بهنام بهروز زاوه 1398/07/23 1398/07/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خوابگاه شبانه روزی دانش آموزان صالح آباد 1398/07/23 1398/07/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ابتدایی احمدآباد تبادکان ( گرجستانی) 1398/07/23 1398/07/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راهنمایی ( سالن ورزشی) شهید آیت باخرز 1398/07/23 1398/07/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل دبیرستان 6 کلاسه روستای حکم آباد جوین ( رجبعلی دلجو) 1398/07/01 1398/07/04
صفحه 1 از 15