مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه ارزیابی کیفی پیمانکاران حفاری اکتشافی 1400/09/13 1400/09/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی 1400/02/13 1400/02/19
مناقصه فراخوان ارزيابي کيفي جهت لیست کوتاه مشاورین زمین شناسی جهت تهیه نقشه وگزارش 1399/06/25 1399/06/31
مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات راه اندازی ، پشتیبانی وخدمات پروازی دوفروند بالگرداکوریل AS350B3 1399/06/03 1399/06/04
مناقصه تهیه نقشه وگزارش ژئوشیمیایی 1399/04/22 1399/04/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رایانه وتجهیزات جانبی 1399/04/11 1399/04/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رایانه وتجهیزات جانبی 1399/04/11 1399/04/14
مناقصه فراخوان ارزيابي کيفي جهت لیست کوتاه مشاورین زمین شناسی جهت تهیه نقشه وگزارش 1399/04/08 1399/04/12
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی سکوبندی آزمایشگاههای سازمان 1399/04/01 1399/04/05
مناقصه فراخوان ارزيابي کيفي جهت لیست کوتاه آنالیز نمونه های رسوبات آبراهه ای وسنگی 1399/03/18 1399/03/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی موردنیاز طرح های عمرانی 1399/02/21 1399/02/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رایانه وتجهیزات جانبی 1399/02/15 1399/02/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خریدتجهیزات اتاق سرور 1399/02/14 1399/02/18
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام مطالعات میدانی، تهیه نقشه های زمین شناسی و گزارش های پیوست با مقیاس پنجاه هزارم پروژه دماوند 1399/02/08 1399/02/13
مناقصه انجام مطالعات میدانی، تهیه نقشه های زمین شناسی 1399/02/08 1399/02/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام مطالعات میدانی، تهیه نقشه های زمین شناسی و گزارش های پیوست با مقیاس پنجاه هزارم ویکصد هزارم پروژه شمش 1399/02/08 1399/02/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام مطالعات میدانی، تهیه نقشه های زمین شناسی و گزارش های پیوست با مقیاس پنجاه هزارم پروژه طالقان 1399/02/08 1399/02/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام مطالعات میدانی، تهیه نقشه های زمین شناسی و گزارش های پیوست با مقیاس یکصد هزارم پروژه گنبد کاووس 1399/02/08 1399/02/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام مطالعات میدانی، تهیه نقشه های زمین شناسی و گزارش های پیوست با مقیاس پنجاه هزارم ویکصد هزارم پروژه لنجان 1399/02/08 1399/02/13
مناقصه تجدید فراخون بیمه دوفروند بالگرد 1399/01/31 1399/02/06
صفحه 1 از 34