کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405682 مناقصه خرید دو دستگاه سرور استان تهران، استان مرکزی 1402/09/14 1402/09/21
7405090 مناقصه خرید سه دستگاه سرور برای ستاد استان تهران 1402/09/14 1402/09/21
7401561 مناقصه خرید سه دستگاه سرور استان تهران 1402/09/13 1402/09/21
7401496 مناقصه خرید 12 عدد شیر کنترل فشار (PCV) استان تهران 1402/09/13 1402/09/15
7400499 مناقصه خرید دو دستگاه سرور استان تهران، استان مرکزی 1402/09/13 1402/09/21
7399749 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید دو دستگاه سرور استان تهران 1402/09/13 1402/09/21
7398855 مناقصه خرید سه دستگاه سرور استان تهران 1402/09/13 1402/09/21
7398552 مناقصه خرید دو دستگاه سرور استان تهران، استان مرکزی 1402/09/13 1402/09/21
7398432 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید سه دستگاه سرور برای ستاد استان تهران 1402/09/13 1402/09/21
7383344 مناقصه خرید 12 عدد شیر کنترل فشار PCV استان تهران 1402/09/08 1402/09/15
7379816 مناقصه خرید 12 عدد شیر کنترل فشار PCV استان تهران 1402/09/07 1402/09/15
7379128 مناقصه خرید 12 عدد شیر کنترل فشار PCV استان تهران 1402/09/07 1402/09/15
7378631 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 12 عدد شیر کنترل فشار (PCV) استان مرکزی 1402/09/07 1402/09/15
7308222 مناقصه خرید انواع بالک متریال برق و ابزار دقیق-گروه دوم استان تهران 1402/08/24 1402/09/01
7304127 مناقصه خرید انواع بالک متریال برق و ابزار دقیق-گروه دوم استان تهران 1402/08/23 1402/09/01
7301357 مناقصه خرید انواع بالک متریال برق و ابزار دقیق استان مرکزی 1402/08/23 1402/09/01
7301073 مناقصه خرید انواع بالک متریال برق و ابزار دقیق استان تهران 1402/08/23 1402/09/01
7299661 مناقصه خرید خدمات راهبری و پشتیبانی از دستگاه ها دموها، پایلوت ها ست آپ ها و تجهیزات استان تهران 1402/08/22 1402/08/28
7292691 مناقصه خرید خدمات راهبری و پشتیبانی از دستگاه ها، دموها، پایلوت ها، ست آپ ها و تجهیزات استان تهران 1402/08/21 1402/08/28
7291525 مناقصه خرید خدمات راهبری و پشتیبانی از دستگاه ها دموها، پایلوت ها ست آپ ها و تجهیزات استان تهران 1402/08/21 1402/08/28
صفحه 1 از 67