مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات مالی شرکت 1394/06/02 1394/06/04
واگذاری انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب 1394/05/05 1394/05/06
واگذاری انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب 1394/05/03 1394/05/06
واگذاری انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب 1394/04/16 1394/04/20
واگذاری انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب 1394/04/14 1394/04/20
واگذاری انجام خدمات عمومی نگهبانی و دفتری شرکت 1394/03/25 1394/03/27
واگذاری انجام خدمات عمومی نگهبانی و دفتری شرکت 1394/03/23 1394/03/27
واگذاری انجام عملیات انسداد چاههای غیرمجاز 1394/03/03 1394/03/06
واگذاری انجام خدمات خودرویی 1394/02/29 1394/02/30
واگذاری انجام خدمات خودرویی 1394/02/27 1394/02/30
صفحه 27 از 30