مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات تامین سرویس رفاهی تغذیه کارکنان شرکت آب 1394/02/23 1394/02/24
واگذاری پروژه خرید، آموزش و پشتیبانی سیستم ذخیره سازی اطلاعات و داده ها 1394/02/22 1394/02/23
واگذاری انجام خدمات تامین سرویس رفاهی تغذیه کارکنان شرکت آب 1394/02/21 1394/02/24
واگذاری پروژه خرید، آموزش و پشتیبانی سیستم ذخیره سازی اطلاعات و داده ها 1394/02/20 1394/02/23
واگذاری انجام عملیات انسداد چاههای غیرمجاز 1394/02/13 1394/02/14
واگذاری انجام عملیات انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب 1394/02/08 1394/02/14
واگذاری انجام عملیات انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب 1394/02/08 1394/02/14
واگذاری گروه های گشت و بازرسی منابع آب 1394/01/23 1394/01/26
واگذاری انجام خدمات مشاور کارفرما در طرح سرمایه گذار 1393/12/19 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب و جلوگیری از آبفروشی 1393/09/10 1393/09/12
صفحه 28 از 30