کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7369992 مناقصه واگذاری خدمات بیمه ای شامل بیمه نامه های اموال منقول و غیر منقول ساختمانها و خودروها خویش در سطح استان استان تهران 1402/09/05 رجوع به آگهی
7365518 مناقصه خدمات بیمه ای شامل بیمه نامه های اموال منقول و غیر منقول ساختمانها و خودروها استان تهران 1402/09/04 رجوع به آگهی
7358734 مناقصه خرید 500 دستگاه رایانه بدون کیس All In One تولید داخل استان فارس 1402/09/01 1402/09/08
7354912 مناقصه خرید 500 دستگاه رایانه بدون کیس All In One تولید داخل استان فارس 1402/08/30 رجوع به آگهی
7055380 مناقصه خرید 500 دستگاه رایانه بدون کیس All In One استان اردبیل 1402/06/27 1402/07/05
7055320 مناقصه عملیات بهسازی و بازسازی (تعمیرات) تمامی ساختمانهای تملک با سطح زیربنای تقریبی 32.000 متر مربع استان یزد، استان چهارمحال و بختیاری، استان اصفهان 1402/06/27 1402/07/03
7052948 مناقصه واگذاری انتخاب دستگاه نظارت بر اجرای عملیات بهسازی و بازسازی تمامی پروژه های ساختمانی خود استان تهران، استان یزد، استان چهارمحال و بختیاری ... 1402/06/27 1402/07/03
7048986 مناقصه خرید 500 دستگاه رایانه بدون کیس All In One تولید داخل استان اردبیل 1402/06/26 1402/07/05
7048935 مناقصه واگذاری عملیات بهسازی و بازسازی (تعمیرات) تمامی ساختمانهای تملک خود با سطح زیربنای تقریبی 32.000 متر مربع برای 43 ملک استان یزد، استان چهارمحال و بختیاری، استان اصفهان 1402/06/26 1402/07/03
7048933 مناقصه واگذاری انتخاب دستگاه نظارت بر اجرای عملیات بهسازی و بازسازی تمامی پروژه های ساختمانی استان تهران، استان یزد، استان چهارمحال و بختیاری ... 1402/06/26 1402/07/03
6735764 مناقصه انتخاب مشاور جهت نظارت بر اجرای عملیات بهسازی و بازسازی تمامی پروژه های ساختمانی خود استان تهران 1402/04/07 1402/04/13
6730237 مناقصه انتخاب مشاور جهت نظارت بر اجرای عملیات بهسازی و بازسازی تمامی پروژه های ساختمانی خود در ناحیه یک سطح کشور استان تهران 1402/04/06 1402/04/13
6682338 مناقصه انجام خدمات مشاوره در مرحله سوم جهت احداث ساختمان اداری استان تهران، استان اصفهان 1402/03/28 1402/04/06
6681901 مناقصه عملیات بهسازی و بازسازی (تعمیرات) تمامی ساختمانها استان البرز، استان قزوین، استان قم ... 1402/03/28 رجوع به آگهی
6679838 مناقصه عملیات بهسازی و بازسازی (تعمیرات) تمامی ساختمانهای تملک خود در ناحیه یک سطح کشور استان تهران 1402/03/27 رجوع به آگهی
6666457 مناقصه انجام خدمات مشاوره در مرحله سوم جهت احداث ساختمان اداری استان تهران، استان اصفهان 1402/03/27 1402/04/06
6622451 مناقصه شناسایی تأمین کنندگان ذی صلاح بوستر پمپهای آتش نشانی استان تهران 1402/03/16 1402/03/24
6549748 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری با زیربنای تقریبی 845 مترمربع استان تهران، استان اصفهان 1402/02/25 1402/03/06
6549746 مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری استان تهران، استان اصفهان 1402/02/25 1402/03/06
6544290 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری زیربنای تقریبی 845 مترمربع استان تهران، استان اصفهان 1402/02/24 1402/03/06
صفحه 1 از 44