مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه مدیریت، راهبری، نگهداشت و تعمیر سکوی نیمه شناور 1400/10/18 1400/10/23
مناقصه مدیریت، راهبری، نگهداشت و تعمیر سکوی نیمه شناور 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه مدیریت، راهبری، نگهداشت و تعمیر سکوی نیمه شناور 1400/10/14 1400/10/23
مناقصه تامین خودروهای استیجاری 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تامین خودروهای استیجاری جهت حمل و نقل درون شهری و برون شهری ستاد شرکت نفت خزر به شماره 4042 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه تامین خودورهای استیجاری جهت حمل و نقل درون شهری و برون شهری 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خودروهای استیجاری جهت حمل و نقل درون شهری و برون شهری 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه راهبری و نگهداشت شناورها 1400/10/08 1400/10/13
مناقصه راهبری و نگهداشت شناورهای کاسپین 1،2،3 و اسکله پشتیبانی شرکت نفت 1400/10/06 1400/10/13
مناقصه راهبری و نگهداشت شناورها 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه حراست و حفاظت از اماکن و تاسیسات 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه حراست و حفاظت از اماکن و تاسیسات شرکت 1400/09/27 1400/10/01
مناقصه حراست و حفاظت از اماکن و تاسیسات شرکت 1400/09/24 1400/10/01
مناقصه حراست و حفاظت از اماکن و تاسیسات 1400/09/24 1400/10/01
مناقصه تامین کالای مورد نیاز تجهیزات نجات سکوی نیمه شناور ایران 1400/08/15 1400/08/22
مناقصه تامین کالای مورد نیاز تجهیزات نجات سکوی نیمه شناور 1400/08/15 1400/08/22
مناقصه تامین کالای مورد نیاز تجهیزات نجات سکوی نیمه شناور 1400/08/12 1400/08/22
مناقصه تامین کالای مورد نیاز تجهیزات ایمنی و آتش نشانی سکوی نیمه شناور 1400/07/10 1400/07/14
مناقصه تامین کالای مورد نیاز تجهیزات ایمنی و آتشنشانی سکوی نیمه شناور 1400/07/10 1400/07/14
مناقصه تامین کالای مورد نیاز تجهیزات ایمنی و آتش نشانی سکوی نیمه شناور 1400/07/06 1400/07/14
صفحه 1 از 18