کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7300883 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تجدید مناقصه شماره 1402/40 خرید سیم هاینا و مینک استان تهران 1402/08/23 1402/08/29
7293432 مناقصه واگذاری اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه استان تهران 1402/08/21 1402/08/25
7289149 مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بر اساس طرح در محدوده استان تهران 1402/08/20 1402/08/25
7289038 مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق استان تهران 1402/08/20 1402/08/25
7259287 مناقصه خرید دیزل ژنراتور 500KVA سیار استان تهران 1402/08/10 1402/08/16
7253927 مناقصه خرید دیزل ژنراتور 500KVA سیار استان تهران 1402/08/09 1402/08/16
7253731 مناقصه خرید دیزل ژنراتور 500KVA سیار استان تهران 1402/08/09 1402/08/16
7094610 مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده مناطق برق استان تهران 1402/07/06 1402/07/10
7091100 مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده مناطق برق استان تهران 1402/07/05 1402/07/10
7090244 مناقصه اجرای پروژه توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند استان تهران 1402/07/05 1402/07/10
7090243 مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1402/190 اجرای پروژه توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اندیشه استان تهران 1402/07/05 1402/07/10
7090240 مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1402/184 اجرای پروژه توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند استان تهران 1402/07/05 1402/07/10
7090212 مناقصه اجرای پروژه توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق گلستان استان تهران 1402/07/05 1402/07/10
7090209 مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1402/186 اجرای پروژه توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق فیروزکوه استان تهران 1402/07/05 1402/07/10
7090208 مناقصه اجرای پروژه توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق استان تهران 1402/07/05 1402/07/10
7090207 مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1402/187 اجرای پروژه توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق فیروزکوه استان تهران 1402/07/05 1402/07/10
7090206 مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1402/188 اجرای پروژه توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق خاوران استان تهران 1402/07/05 1402/07/10
7090205 مناقصه اجرای پروژه توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق استان تهران 1402/07/05 1402/07/10
7090204 مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1402/191 اجرای پروژه توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس استان تهران 1402/07/05 1402/07/10
7090203 مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1402/193 اجرای پروژه توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس استان تهران 1402/07/05 1402/07/10
صفحه 1 از 85