مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پروژه اجرای ۲۰۰ کیلومتر خط کشی طولی رنگ سرد معابر 1400/11/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای 200 کیلومتر خط کشی طولی رنگ سرد معابر سطح شهر 1400/11/05 1400/11/10
مناقصه واگذاری پروژه نگهداری فضای سبز 1400/11/04 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه ، حمل و نصب ماکت پارک مینیاتوری 1400/11/01 1400/11/04
مناقصه واگذاری پروژه تهیه ،حمل و نصب ماکت پارک 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه تهیه ،حمل و نصب ماکت پارک مینیاتوری 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه جمع آوری و ساماندهی متکدیان سطح شهر 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/10/29 1400/11/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه جمع آوری و ساماندهی متکدیان و اداره سامانکده 1400/10/29 1400/11/04
مناقصه پروژه اجرای ۲۰۰ کیلومتر خط کشی طولی رنگ سرد معابر 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه نگهداری فضای سبز 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه تهیه ،حمل و نصب ماکت پارک مینیاتوری 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه نگهداری فضای سبز 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز منطقه 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه جمع آوری و ساماندهی متکدیان سطح شهر 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اجرای ۲۰۰ کیلومتر خط کشی طولی رنگ سرد معابر 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز منطقه دو شهری 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/10/13 1400/10/19
مناقصه پروژه احداث فاز دوم قطعه کرونا با استفاده از قبور پیش ساخته 1400/10/09 1400/10/14
صفحه 1 از 44