کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7381023 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع کنتورهای هوشمند مناقصه 402/27 استان سمنان 1402/09/07 1402/09/13
7381006 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خریدکابل خود نگهدار فشار ضعیف 3در 35 مناقصه 402/26 استان سمنان 1402/09/07 1402/09/13
7379592 مناقصه خرید کابل خود نگهدار 25+25+35+35*3 استان سمنان 1402/09/07 1402/09/13
7379570 مناقصه خرید انواع کنتورهای هوشمند استان سمنان 1402/09/07 1402/09/13
6944204 مناقصه خریدانواع بازو چراغ استان سمنان 1402/06/01 1402/06/07
6943998 مناقصه خرید چراغ LED مناسب خیابان های 8 تا 12 متری استان سمنان 1402/06/01 1402/06/07
6943974 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خریدانواع کنسول مناقصه شماره 402/20 استان سمنان 1402/06/01 1402/06/07
6943955 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید چراغ LED مناسب خیابان های 12 تا 16 متری lمناقصه شماره 402/23 استان سمنان 1402/06/01 1402/06/07
6943951 مناقصه خرید برق گیر سیلیکونی استان سمنان 1402/06/01 1402/06/07
6943776 مناقصه خرید انواع کلید مینیاتوری استان سمنان 1402/06/01 1402/06/07
6940473 مناقصه 11 عنوان شامل : کنسول 90 درجه 150 سانتی - بازو چراغ 60 سانتی - خرید چراغ LED مناسب - خرید برق گیر سیلیکونی و.. استان سمنان 1402/06/01 1402/06/07
6786206 مناقصه اجرای عملیات احداث شبکه فشار متوسط روستای فرومد فاز چهارم استان سمنان 1402/04/20 1402/04/26
6785159 مناقصه اجرای عملیات احداث شبکه فشار متوسط روستا استان سمنان 1402/04/20 1402/04/26
6782495 مناقصه انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت جهت تهیه و تامین کلیه کالاها و تجهیزات مورد نیاز و اجرای عملیات احداث شبکه فشار متوسط استان سمنان 1402/04/20 رجوع به آگهی
6771170 مناقصه خرید سکسیونر هوایی گازی موتوردار با اتوماسیون به همراه تابلو RTU ، PT و مودم استان سمنان 1402/04/17 1402/04/22
6771149 مناقصه ارائــه خــدمات مــرتبط بــا ایجــاد و ســازماندهــی مرکــز واکــنش بــه رخــدادهای امنیــت فاوا استان سمنان 1402/04/17 1402/04/22
6770208 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : خرید سکسیونر هوایی گازی موتوردار با اتوماسیون به همراه تابلو PT، RTU و مودم - ارائه خدمات مرتبط با ایجاد و سازماندهی مرکز واکنش به رخدادهای امنیت فاوا استان سمنان 1402/04/17 1402/04/22
6712117 مناقصه خرید کانکتور ارتباط خط استان سمنان 1402/04/04 رجوع به آگهی
6711220 مناقصه کابل خودنگهدار فشار ضعیف 3*50 و کابل خودنگهدار فشار ضعیف روشنایی 3*25 استان سمنان 1402/04/04 رجوع به آگهی
6710398 مناقصه خرید لامپ 150و70 وات بخار سدیم استان سمنان 1402/04/04 1402/04/05
صفحه 1 از 43