مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان خدمات مشاوره (توسعه و تجهیز بسترهای USSD، SMS، و IVR در سکوی دولت همراه) 1398/04/24 1398/04/27
توسعه و تجهیز نرم افزاری سکوی دولت همراه 1398/04/23 رجوع به آگهی
فراخوان خدمات مشاوره (توسعه و تجهیز بسترهای USSD, SMS و IVR در سکوی دولت همراه) 1398/04/22 1398/04/27
خرید خدمات مشاوره (استقرار دفتر مدیریت پروژه برای 11 پروژه ی اولویت دار دولت الکترونیکی) 1398/04/01 1398/04/02
خدمات مشاوره( استقرار دفتر مدیریت پروژه برای 11 پروژه اولویت دار دولت الکترونیگی ) 1398/03/29 1398/04/02
خدمات مشاوره در رصد و پایش 11 پروژه از پروژه های اولویت دار دولت الکترونیکی 1398/03/29 1398/04/02
فراخوان خرید خدمات مشاوره (استقرار دفتر مدیریت پروژه برای 10 پروژه ی اولویت دار دولت الکترونیکی) 1398/03/29 1398/04/02
خرید خدمات مشاوره 1398/03/28 1398/04/02
خرید خدمات مشاوره (استقرار دفتر مدیریت پروژه برای 10 پروژه ی اولویت دار دولت الکترونیکی) 1398/03/26 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره ( استقرار دفتر مدیریت پروژه برای 11 پروژه ی اولویت دار دولت الکترونیکی) 1398/03/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 26