کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7388132 مناقصه اصلاح و بهینه شبکه توزیع برق شهری امور برق استان کرمانشاه 1402/09/09 1402/09/14
7388120 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه شبکه برق روستایی استان کرمانشاه 1402/09/09 1402/09/14
7388099 مناقصه خرید2دستگاه سرور استان کرمانشاه 1402/09/09 1402/09/14
7387774 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : 1- اصلاح و بهینه شبکه توزیع برق شهری امور برق جنوب 2- اصلاح و بهینه شبکه توزیع برق روستایی3- اصلاح و احداث شبکه برق روستاهای 4- خرید 2 دستگاه سرور استان کرمانشاه 1402/09/09 رجوع به آگهی
7386190 مناقصه اصلاح و احداث شبکه برق روستاهای روانسر استان کرمانشاه 1402/09/08 1402/09/14
7385185 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : 1- اصلاح و بهینه شبکه توزیع برق شهری امور برق جنوب 2- اصلاح و بهینه شبکه توزیع برق روستایی3- اصلاح و احداث شبکه برق روستاهای 4- خرید 2 دستگاه سرور استان کرمانشاه 1402/09/08 رجوع به آگهی
7376868 مناقصه اصلاح و بهینه شبکه توزیع برق 10 روستا استان کرمانشاه 1402/09/06 رجوع به آگهی
7376660 مناقصه اصلاح شبکه برق 10 روستا استان کرمانشاه 1402/09/06 1402/09/12
7372308 مناقصه اصلاح و بهینه شبکه توزیع برق 10 روستا استان کرمانشاه 1402/09/05 رجوع به آگهی
7352872 مناقصه احداث 5600 متر شبکه فشار متوسط جهت فیدر جدید سومار استان کرمانشاه 1402/08/29 1402/09/05
7352841 مناقصه پروژه احداث 5600 متر شبکه فشار متوسط فیدر جدید استان کرمانشاه 1402/08/29 رجوع به آگهی
7348536 مناقصه پروژه احداث 5600 متر شبکه فشار متوسط فیدر جدید سومار استان کرمانشاه 1402/08/28 رجوع به آگهی
7310286 مناقصه 2 عنوان شامل اصلاح و بهینه شبکه توزیع برق روستایی استان کرمانشاه 1402/08/25 رجوع به آگهی
7308395 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه شبکه توزیع برق روستایی 14 روستای امور برق استان کرمانشاه 1402/08/24 1402/09/01
7308355 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه شبکه برق روستایی استان کرمانشاه 1402/08/24 1402/09/01
7305861 مناقصه 2 عنوان شامل : اصلاح و بهینه شبکه توزیع برق روستایی - اصلاح و بهینه شبکه توزیع برق روستایی استان کرمانشاه 1402/08/24 رجوع به آگهی
7304779 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه شبکه روستاهای استان کرمانشاه 1402/08/24 1402/08/28
7303759 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه و احداث شبکه برق روستاهای استان کرمانشاه 1402/08/23 1402/08/28
7303738 مناقصه عمومی یک مرحله ای کوزران اصلاح و بهینه و احداث شبکه برق روستاهای کوزران (از محل اعتبارات داخلی - عوارض برق) استان کرمانشاه 1402/08/23 1402/08/28
7302962 مناقصه اصلاح و بهینه و احداث شبکه برق روستاها - اصلاح و بهینه شبکه برق روستاها استان کرمانشاه 1402/08/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 130