مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران در زمینه های برنامه ریزی، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه ها 1389/09/23 1389/09/30
ارزیابی کیفی مشاوران دارای حداقل پایه سه در رشته تولید، توزیع و انتقال نیرو 1389/09/22 1389/09/30
واگذاری پروژه انتقال نیرو و برقرسانی 1389/09/21 1389/09/28
واگذاری پروژه انتقال نیرو و برقرسانی 1389/09/20 1389/09/28
واگذاری پروژه انتقال نیرو و برقرسانی 1389/09/17 1389/09/22
واگذاری پروژه انتقال نیرو و برقرسانی با مصالح، 1389/09/16 1389/09/22
واگذاری پروژه انتقال نیرو و برقرسانی با مصالح، تجهیزات و دستمزد 1389/09/03 1389/09/09
واگذاری پروژه انتقال نیرو و برقرسانی 1389/09/02 1389/09/09
واگذاری پروژه انتقال نیرو و برقرسانی 1389/08/01 1389/09/07
واگذاری پروژه انتقال نیرو و برقرسانی 1389/08/30 1389/09/07
صفحه 149 از 173