مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5989832 مناقصه واگذاری ساخت و اجرای ربر حد بستر رودخانه 1401/09/07 1401/09/08
5989630 مناقصه پرو مسلوب المنفعه نمودن 150 حلقه چاه غیر مجاز 1401/09/07 1401/09/09
5989185 مناقصه ساخت و اجرای رپر حد بستر رودخانه 1401/09/06 1401/09/08
5987941 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پر و مسلوب المنفعه نمودن 150 حلقه چاه غیر مجاز در سراسر استان بوشهر 1401/09/06 1401/09/09
5985955 مناقصه پرو مسلوب المنفعه نمودن 150 حلقه چاه غیر مجاز 1401/09/06 1401/09/09
5985954 مناقصه واگذاری ساخت و اجرای ربر حد بستر رودخانه در کره و سرشاخه های آن 1401/09/06 1401/09/02
5971175 مناقصه ساخت و اجرای رپر حد بستر رودخانه 1401/09/01 1401/09/02
5970828 مناقصه واگذاری ساخت و اجرای ربر حد بستر رودخانه در کره و سرشاخه های آن 1401/09/01 1401/09/02
5970823 مناقصه واگذاری ساخت و اجرای ربر حد بستر رودخانه 1401/09/01 1401/09/02
5970115 مناقصه پرو مسلوب المنفعه نمودن 150 حلقه چاه غیرمجاز 1401/09/01 1401/09/02
5969933 مناقصه ساخت و اجرای رپر حد بستر رودخانه دره کره و سرشاخه های آن 1401/08/30 1401/09/02
5969416 مناقصه پر و مسلوب المنفعه نمودن 150 حلقه چاه غیر مجاز 1401/08/30 رجوع به آگهی
5966591 مناقصه اجرای پروژه پرومسلوب المنفعه نمودن 150 حلقه چاه غیر مجاز 1401/08/30 1401/09/02
5965126 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز استان 1401/08/29 1401/09/02
5963063 مناقصه اجرای پروژه پرومسلوب المنفعه نمودن 150 حلقه چاه غیر مجاز 1401/08/29 1401/09/02
5939992 مناقصه پروژه واگذاری ساماندهی کانال های آبیاری اهرم و آبرسانی به تخیلات اهرم از سد 1401/08/22 1401/08/28
5901846 مناقصه انجام امور خدماتی 1401/08/10 1401/08/11
5899323 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی شرکت 1401/08/09 1401/08/11
5897923 مناقصه اجرای طرح ساماندهی کانالهای آبیاری اهرم و آبرسانی با مشارکت بخش خصوصی 1401/08/09 1401/08/18
5897550 مناقصه انجام امور خدماتی 1401/08/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 43