کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7403603 مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی استان بوشهر 1402/09/14 1402/09/15
7399732 مناقصه واگذاری امور تنظیف، نگهداری وحفاظت فضای سبز شرکت آب منطقه ای استان بوشهر 1402/09/13 1402/09/15
7398945 مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی استان بوشهر 1402/09/13 1402/09/15
7379232 مناقصه اجرای فنس کشی محدوده سد استان بوشهر 1402/09/07 1402/09/08
7375782 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فنس کشی محدوده سد تنگ ارم استان بوشهر 1402/09/06 1402/09/08
7374643 مناقصه اجرای فنس کشی محدوده سد استان بوشهر 1402/09/06 1402/09/08
7354910 مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی استان بوشهر 1402/08/30 1402/09/01
7354909 مناقصه احداث راه دستری جهت عملیات ژئوتکنیک سد چهار روستایی استان بوشهر 1402/08/30 1402/09/01
7351012 مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی استان بوشهر 1402/08/29 1402/09/01
7350983 مناقصه اجداث راه دسترسی عملیات ژئوتکنیک سد چهار روستایی استان بوشهر 1402/08/29 1402/09/01
7350926 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث راه دسترسی جهت عملیات ژئوتکنیک سد چهار روستایی استان بوشهر 1402/08/29 1402/09/01
7347036 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تنظیف، نگهداری وحفاظت فضای سبز استان بوشهر 1402/08/28 1402/08/30
7221640 مناقصه احداث راه دسترسی عملیات ژئوتکنیک سد چهار روستایی استان بوشهر 1402/08/01 1402/08/02
7217228 مناقصه احداث راه دسترسی عملیات ژئوتکنیک سد چهار روستایی استان بوشهر 1402/07/30 1402/08/02
7217124 مناقصه احداث راه دسترسی عملیات ژئوتکنیک سد چهار روستایی استان بوشهر 1402/07/30 1402/08/02
7093839 مناقصه اجرای فنس کشی محدوده استان بوشهر 1402/07/06 1402/07/08
7091360 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فنس کشی محدوده سد تنگ ارم استان بوشهر 1402/07/05 1402/07/08
7089796 مناقصه اجرای فنس کشی محدوده استان بوشهر 1402/07/05 1402/07/08
7038690 مناقصه گشت و بازرسی منابع آب و مهندسی رودخانه و سواحل استان بوشهر 1402/06/21 1402/06/22
7035081 مناقصه گشت و بازرسی منابع آب و مهندسی رودخانه و سواحل استان استان بوشهر 1402/06/20 1402/07/22
صفحه 1 از 48