کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7391853 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل خرید و نصب تابلوهای ورودی شهر - روشنایی بلوار استان گلستان 1402/09/11 رجوع به آگهی
7391360 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید روشنایی بلوار اله سعیدی محدوده شهر گلستان استان تهران 1402/09/11 1402/09/18
7391355 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب تابلو های ورودی شهر استان تهران 1402/09/11 1402/09/18
7263623 مناقصه خرید ونصب تابلوهای ورودی شهر استان گلستان 1402/08/13 رجوع به آگهی
7239204 مناقصه خرید و نصب تابلوهای ورودی شهر استان گلستان 1402/08/06 رجوع به آگهی
7236840 مناقصه خرید و نصب تابلو های ورودی شهر استان تهران 1402/08/04 1402/08/13
7211197 مناقصه خرید و نصب ترانس برق و انشعابات برق گاز،آب و تلفن استان تهران 1402/07/27 1402/08/04
7038810 مناقصه خرید و نصب ترانس برق و انشعابات برق ، گاز،آب و تلفن استان تهران 1402/06/21 1402/06/30
7026702 مناقصه پایانه مسافربری درون و برون شهری - خرید مصالح زیرسازی راه و ابنیه استان تهران 1402/06/18 رجوع به آگهی
6965728 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مصالح و زیر سازی راه و ابنیه استان تهران 1402/06/05 1402/06/12
6965576 مناقصه پایانه مسافربری درون و برون شهری شهر گلستان- فاز دوم استان تهران 1402/06/05 1402/06/12
6963548 مناقصه پایانه مسافربری درون و برون شهری- خرید مصالح زیرسازی استان تهران 1402/06/05 رجوع به آگهی
6962454 مناقصه ساماندهی آبهای سطحی محور استان گلستان، استان تهران 1402/06/05 رجوع به آگهی
6940644 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- ساماندهی آبهای سطحی محور شمالی 2- تکمیل کنار گذر شمالی شهر استان گلستان، استان تهران 1402/06/01 رجوع به آگهی
6925162 مناقصه ساماندهی آبهای سطحی محور استان تهران 1402/05/28 1402/06/05
6922188 مناقصه ساماندهی آبهای سطحی محور استان تهران 1402/05/28 رجوع به آگهی
6919848 مناقصه تکمیل گلخانه استان تهران 1402/05/26 1402/04/18
6917642 مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی آبهای سطحی محور شمالی آیت اله سعیدی استان تهران 1402/05/25 1402/06/01
6917571 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل کنار گذر شمالی شهر استان تهران 1402/05/25 1402/06/01
6915916 مناقصه ساماندهی آبهای سطحی محور - تکمیل کنارگذر شمالی استان تهران 1402/05/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 47