کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7402263 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 3000 دستگاه انواع چراغ خیابانیLED استان همدان 1402/09/13 1402/09/19
7364561 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی و تعمیرات خطوط20 کیلوولت به روش خط گرم منطقه شمال استان استان همدان 1402/09/02 1402/09/08
7364560 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی و تعمیرات خطوط20 کیلوولت به روش خط گرم منطقه مرکز استان استان همدان 1402/09/02 1402/09/08
7364559 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی و تعمیرات خطوط20 کیلوولت به روش خط گرم منطقه جنوب استان همدان 1402/09/02 1402/09/08
7363406 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : اصلاح و بهینه سازی و تعمیرات خطوط 20 کیلوولت به روش خط گرم استان همدان 1402/09/02 رجوع به آگهی
7359545 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : اصلاح و بهینه سازی و تعمیرات خطوط 20 کیلوولت به روش خط گرم استان همدان 1402/09/01 رجوع به آگهی
7304611 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای قرائت کنتور و وصول مطالبات برق استان همدان (مدیریت توزیع برق نهاوند) استان همدان 1402/08/23 1402/08/28
7304507 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای قرائت کنتور و وصول مطالبات برق استان استان همدان 1402/08/23 1402/08/28
7304190 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای قرائت کنتور و وصول مطالبات برق استان همدان (مدیریت توزیع برق ملایر مرکزی) استان همدان 1402/08/23 1402/08/28
7304186 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای قرائت کنتور و وصول مطالبات برق استان همدان (مدیریت توزیع برق ملایر نواحی) استان همدان 1402/08/23 1402/08/28
7303883 مناقصه قرائت کنتور و وصول مطالبات برق استان همدان (مدیریت توزیع برق رزن) استان همدان 1402/08/23 1402/08/28
7303876 مناقصه قرائت کنتور و وصول مطالبات برق استان همدان (مدیریت توزیع برق درگزین) استان همدان 1402/08/23 1402/08/28
7303874 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای قرائت کنتور و وصول مطالبات برق استان همدان (مدیریت توزیع برق فامنین) استان همدان 1402/08/23 1402/08/28
7303740 مناقصه قرائت کنتور و وصول مطالبات برق استان همدان 1402/08/23 1402/08/28
7303297 مناقصه قرائت کنتور و وصول مطالبات برق استان همدان 1402/08/23 1402/08/28
7303295 مناقصه قرائت کنتور و وصول مطالبات برق استان همدان 1402/08/23 1402/08/28
7303290 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای قرائت کنتور و وصول مطالبات برق استان استان همدان 1402/08/23 1402/08/28
7303287 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای قرائت کنتور و وصول مطالبات برق استان استان همدان 1402/08/23 1402/08/28
7299360 مناقصه واگذاری قرائت کنتور و وصول مطالبات مشترکین استان همدان 1402/08/22 رجوع به آگهی
7294801 مناقصه واگذاری قرائت کنتور و وصول مطالبات مشترکین استان همدان 1402/08/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 58