مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید تیر چراغ برق جهت زیباسازی شهر 1400/11/07 1400/11/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سر چراغی خیابانی SMD 1400/11/06 1400/11/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تیر چراغ برق 1400/11/06 1400/11/14
مناقصه واگذاری بیمه تکمیلی کارکنان 1400/10/29 1400/11/03
مناقصه انجام کلیه بیمه نامه های مورد نیاز شهرداری 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه واگذاری بیمه تکمیلی کارکنان (رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی) و سایر بیمه ها 1400/10/11 1400/10/11
مناقصه واگذاری بیمه تکمیلی کارکنان (رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی) و سایر بیمه های شهرداری و سازمان های تابعه 1400/10/06 1400/10/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای کلیه بیمه نامه های شهرداری 1400/10/05 1400/10/11
مناقصه واگذاری اجرای دیوار کشی و مسیر رفت و آمد 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه دیوار کشی مسیر رفت و آمد 1400/09/28 1400/10/04
مناقصه واگذاری اجرای دیوار کشی و مسیر رفت و آمد 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای دیوار کشی و مسیر رفت و آمد 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای دیوار کشی و مسیر رفت و آمد 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه دیوار کشی 1400/09/01 1400/09/09
مناقصه اجرای دیوارکشی و مسیر رفت و آمد 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای دیوارکشی و مسیر رفت و آمد 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه دیوار کشی 1400/08/03 1400/08/04
مناقصه اجرای سالن جدید تخمیر و محوطه کارخانه کمپوست 1400/02/28 1400/02/29
مناقصه اجرای سالن جدید تخمیر و محوطه کارخانه کمپوست 1400/02/28 1400/02/29
مناقصه اجرای سالن جدید تخمیر و محوطه کارخانه کمپوست 1400/02/21 1400/02/29
صفحه 1 از 23