مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید، ، نصب و راه اندازی آسانسور 1400/09/25 1400/10/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نظافتی و خدمات عمومی 1400/08/09 1400/08/15
مناقصه واگذاری امور نظافتی و خدمات عمومی 1400/07/08 1400/07/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مرکز آموزشی درمانی 1400/07/04 1400/07/10
مناقصه خرید، ، نصب و راه اندازی آسانسور 1400/07/03 1400/07/11
مناقصه خرید یک دستگاه سی آرم اتاق عمل بیمارستان 1400/05/14 1400/05/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات پیش بیمارستانی پایگاه جاده ای فوریت های پزشکی 1400/05/14 1400/05/20
مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات پیش بیمارستانی 1400/04/13 1400/04/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1400/04/12 1400/04/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1400/04/12 1400/04/15
مناقصه واگذاری راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و ابنیه بیمارستان 1400/04/12 1400/04/15
مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و ابنیه بیمارستان 1400/04/12 1400/04/15
مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1400/04/10 1400/04/15
مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و ابنیه 1400/04/10 1400/04/15
مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1400/04/10 1400/04/15
مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و ابنیه 1400/03/04 1400/03/10
مناقصه واگذاری راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان 1400/03/04 1400/03/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1400/03/04 1400/03/10
مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات پیش بیمارستانی 1400/03/04 1400/03/10
مناقصه واگذاری راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1400/03/04 1400/03/10
صفحه 1 از 19