کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405586 مناقصه واگذاری شامل 2 مورد قرائت لوازم اندازه گیری و اعلام اخطار همزمان با قرائت بدهی برق مصرفی مشترکین شهری و روستایی - تعمیرات و نگهداری مراکز اتفاقات شهری و روستایی استان کردستان 1402/09/14 1402/09/18
7400441 مناقصه واگذاری شامل 2 مورد قرائت لوازم اندازه گیری و اعلام اخطار همزمان با قرائت بدهی برق مصرفی مشترکین شهری و روستایی- تعمیرات و نگهداری مراکز اتفاقات شهری و روستایی استان کردستان 1402/09/13 1402/09/18
7398935 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای قرائت لوازم اندازه گیری و اعلام اخطار همزمان با قرائت بدهی برق مصرفی مشترکین شهری و روستایی استان کردستان 1402/09/13 1402/09/18
7398533 مناقصه تعمیرات و نگهداری مراکز اتفاقات شهری و روستایی شهرستان استان کردستان 1402/09/13 1402/09/18
7385155 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : تعمیرات و نگهداری مراکز اتفاقات شهری و روستایی استان کردستان 1402/09/08 1402/09/12
7382919 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- تعمیرات و نگهداری مراکز اتفاقات شهری و روستایی استان کردستان 1402/09/08 1402/09/12
7379589 مناقصه تعمیرات و نگهداری مراکز اتفاقات شهری و روستایی استان کردستان 1402/09/07 1402/09/12
7379541 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : تعمیرات و نگهداری مراکز اتفاقات شهری و روستایی استان کردستان 1402/09/07 1402/09/12
7378666 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیرات ونگهداری مراکز اتفاقات شهری وروستایی شهرستان سروآباد استان کردستان 1402/09/07 1402/09/12
7303565 مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی خدماتی ( شرکتی ) استان کردستان 1402/08/23 1402/08/27
7298772 مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی خدماتی ( شرکتی ) استان کردستان 1402/08/22 1402/08/27
7298355 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری تأمین نیروی انسانی خدماتی ( شرکتی ) استان کردستان 1402/08/22 1402/08/27
7283897 مناقصه 5 ردیف مناقصه شامل تعمیرات و نگهداری مراکز اتفاقات شهری و روستایی - واگذاری تعمیرات شبکه فشار متوسط به روش خط گرم استان کردستان 1402/08/17 1402/08/21
7277701 مناقصه تعمیرات ونگهداری مراکز اتفاقات شهری و روستایی استان کردستان 1402/08/16 1402/08/21
7277023 مناقصه تعمیرات و نگهداری مراکز اتفاقات شهری و روستایی شهرستان استان کردستان 1402/08/16 1402/08/21
7277021 مناقصه تعمیرات ونگهداری مراکز اتفاقات شهری و روستایی استان کردستان 1402/08/16 1402/08/21
7277016 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری تعمیرات شبکه فشار متوسط به روش خط گرم در سطح استان کردستان با کلیه امکانات لازم (گروه شماره یک) استان کردستان 1402/08/16 1402/08/21
7276772 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری تعمیر ، نگهداری ، رفع حوادث و اتفاقات شبکه های توزیع برق شهری و روستایی امور برق شهرستان استان کردستان 1402/08/16 1402/08/21
7275063 مناقصه خرید یک دستگاه پست کمپکت 500 کاوا اختصاصی (بدون ترانس ) استان کردستان 1402/08/15 1402/08/18
7269833 مناقصه خرید یک دستگاه پست کمپکت 500 کاوا اختصاصی (بدون ترانس ) استان کردستان 1402/08/14 1402/08/18
صفحه 1 از 138