مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای آسفالت معابر سطح 1400/10/30 1400/11/07
مناقصه پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی مجموعه ساختمان های شهرداری به موسسات حفاظتی و مراقبتی 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی مجموعه ساختمان های شهرداری به موسسات حفاظتی و مراقبتی 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه آسفالت معابر سطح شهر 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه اجاره کامیون های حمل زباله سمی تریلر از جایگاه دفن زباله 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه اجاره کامیون های حمل زباله سمی تریلر از جایگاه دفن زباله و حمل آن به جایگاه پسماند 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه آسفالت معابر سطح شهر 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی مجموعه ساختمانهای شهرداری 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی مجموعه ساختمانهای شهرداری به موسسات حفاظتی و مراقبتی 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای آسفالت معابر سطح شهر به صورت مکانیزه 1400/08/30 1400/09/01
مناقصه واگذاری اجرای پروژه اجاره کامیون های حمل زباله سمی تریلر از جایگاه دفن زباله 1400/08/29 1400/08/30
مناقصه - اجرای پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری 1400/08/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 28