کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7367504 مناقصه تامین خدمات خودروهای استیجاری استان اصفهان 1402/09/04 1402/09/09
7366755 مناقصه تامین خدمات خودروهای استیجاری استان اصفهان 1402/09/04 1402/09/09
7344759 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی توان تأمین خدمات خودروهای استیجاری در محدوده شرکت برق منطقه ای اصفهان استان اصفهان 1402/08/27 1402/09/09
7342869 مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی ( نگهبانی ) از ایستگاه ها و اماکن تحت پوشش استان اصفهان 1402/08/27 1402/09/02
7308339 مناقصه تامین خدمات خودروهای استیجاری در محدوده شرکت برق استان اصفهان 1402/08/24 1402/09/09
7290341 مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات مقاوم سازی و بهینه سازی ساختمانی پست در حال بهره برداری 63 کیلوولت سامان استان اصفهان 1402/08/20 1402/08/25
7290183 مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی ( نگهبانی ) از ایستگاه ها و اماکن تحت پوشش استان اصفهان 1402/08/20 1402/09/02
7289863 مناقصه تأمین تجهیزات فشارقوی محوطه فیدرهای 230 و 64 کیلوولت جهت پست نیروگاه استان اصفهان 1402/08/20 1402/08/25
7289721 مناقصه تأمین تجهیزات فشارقوی محوطه فیدرهای 230 و 64 کیلوولت استان اصفهان 1402/08/20 1402/08/25
7289043 مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی (نگهبانی) از ایستگاه ها و اماکن تحت پوشش شرکت برق منطقه ای اصفهان استان اصفهان 1402/08/20 1402/09/02
7288682 مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات مقاوم سازی و بهینه سازی ساختمانی پست در حال بهره برداری 63 کیلوولت سامان استان اصفهان 1402/08/20 1402/08/25
7286880 مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی ( نگهبانی ) از ایستگاه ها و اماکن تحت پوشش استان اصفهان 1402/08/18 1402/09/02
7280730 مناقصه تامین تجهیزات فشارقوی محوطه فیدرهای 230و 63 کیلوولت جهت پست نیروگاه کاشان استان اصفهان 1402/08/16 1402/08/25
7276201 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین مصالح و اجرای عملیات مقاوم سازی و بهینه سازی ساختمانی پست در حال بهره بردآری 63 کیلوولت سامان استان اصفهان 1402/08/15 1402/08/25
7276028 مناقصه تأمین تجهیزات فشارقوی محوطه فیدرهای 230 و 63 کیلوولت استان اصفهان 1402/08/15 1402/08/25
7270967 مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات مقاوم سازی و بهینه سازی ساختمانی پست در حال بهره برداری 63 کیلوولت استان اصفهان 1402/08/14 1402/08/25
7248326 مناقصه انجام طراحی و ساخت سیستم جامع بهره برداری شرکت استان اصفهان 1402/08/08 1402/08/11
7215170 مناقصه ارزیابی توان انجام طراحی و ساخت سیستم جامع بهره برداری شرکت برق منطقه ای استان اصفهان 1402/07/29 1402/08/04
7214665 مناقصه ارزیابی توان انجام طراحی و ساخت سیستم جامع بهره برداری شرکت استان اصفهان 1402/07/29 1402/08/04
7195195 مناقصه ارزیابی توان انجام طراحی و ساخت سیستم جامع بهره برداری شرکت برق منطقه ای استان اصفهان 1402/07/23 1402/08/04
صفحه 1 از 69