مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ساخت مخزن 15000 مترمکعبی 1400/04/12 1400/04/17
مناقصه انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهری و روستایی 1399/09/27 1399/10/02
مناقصه انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهری و روستایی 1399/09/26 1399/10/02
مناقصه انجام کلیه خدمات راهبری, بهره برداری, تعمیر, نگهداری, ترمیم و بازسازی تاسیسات آب و رفع اتفاقات 1399/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری، بهره بردرای، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهری و روستایی 1399/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری، بهره بردرای، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهری و روستایی شهرستان ها 1399/08/14 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهری و روستایی 1399/07/07 1399/07/10
مناقصه انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهری و روستایی 1399/06/25 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهری و روستایی 1399/06/25 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهری و روستایی 1399/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهری و روستایی 1399/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه آبرسانی به مجتمع روستایی 1399/05/21 1399/05/25
مناقصه آبرسانی به مجتمع روستایی 1399/05/20 1399/05/25
مناقصه خرید ترانسفورماتور کم تلفات 20 کیلوولت 1399/05/20 1399/05/23
مناقصه خرید ترانسفورماتور کم تلفات 20 کیلوولت 1399/05/19 1399/05/23
مناقصه حفاری چهار حلقه چاه 1399/04/03 رجوع به آگهی
مناقصه حفاری چهار حلقه چاه -حفاری پنج حلقه چاه 1399/03/01 رجوع به آگهی
مناقصه حفاری چهار حلقه چاه و حفاری پنج حلقه چاه 1399/02/31 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی شبکه آبرسانی 1399/01/11 1399/01/20
مناقصه حفاری چاه 1399/01/11 1399/01/20
صفحه 1 از 12