مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای پل باکسی قبل از ورودی روستایی 1400/11/01 1400/11/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای روکش آسفالت حفاظتی در راه روستایی 1400/11/01 1400/11/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ایمن سازی فیزیکی ویژه ارتقاءامنی کاربران آسیب پذیر راه 1400/11/01 1400/11/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای روکش آسفالت محور 1400/11/01 1400/11/07
مناقصه بهسازی ،احداث وآسفالت راه 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه بهسازی ،احداث وآسفالت راه 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه بهسازی ،احداث وآسفالت راه 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه بهسازی ،احداث وآسفالت راه 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه بهسازی، احداث وآسفالت راه 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه روکش محور 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه روکش آسفالت 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه روکش آسفالت محور 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی 1400/10/28 1400/11/04
مناقصه بهسازی، احداث وآسفالت راه روستایی 1400/10/28 1400/11/04
مناقصه بهسازی، احداث وآسفالت راه روستایی 1400/10/28 1400/11/04
مناقصه بهسازی، احداث وآسفالت راه روستایی 1400/10/28 1400/11/04
مناقصه بهسازی، احداث وآسفالت راه روستایی 1400/10/28 1400/11/04
مناقصه تعریض ورودی 1400/10/27 1400/11/03
مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان اداره کار و ساختمان های قانون تردد 1400/10/27 1400/11/03
مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت حفاظتی اسلاری سیل محورهای 1400/10/27 1400/11/03
صفحه 1 از 56