کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7392364 مناقصه سه ردیف مناقصه شامل : بهسازی احداث و آسفالت راه روستایی - بهسازی، احداث و آسفالت محور - بهسازی و روکش آسفالت محور استان خراسان رضوی 1402/09/11 1402/09/16
7387221 مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی 16 سامانه نظارت تصویری به مراه خرید و نصب34 دوربین نظارت تصویری استان خراسان رضوی 1402/09/09 1402/09/16
7385412 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی 16 سامانه نظارت تصویری بهمراه خرید و نصب 34 دوربین نظارت تصویری (نوبت استان خراسان رضوی 1402/09/08 1402/09/16
7385387 مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور مشهد – صالح آباد – تربت جام شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی 1402/09/08 1402/09/16
7385386 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی، احداث و آسفالت راه روستایی شهر کهنه- همایی شهرستان نیشابور(نوبت اول) 1402/31/265 استان خراسان رضوی 1402/09/08 1402/09/16
7385384 مناقصه بهسازی، احداث و آسفالت محور زرنده شهرستان استان خراسان رضوی 1402/09/08 1402/09/16
7384828 مناقصه سه ردیف مناقصه شامل : بهسازی احداث و آسفالت راه روستایی - بهسازی، احداث و آسفالت محور - بهسازی و روکش آسفالت محور استان خراسان رضوی 1402/09/08 1402/09/16
7383171 مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی 16 سامانه نظارت تصویری بهمراه خرید و نصب 34 دوربین نظارت تصویری استان خراسان رضوی 1402/09/08 1402/09/16
7371664 مناقصه واگذاری شامل 3 مورد سیستم روشنایی محدوده پل کنار گذر - بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی - خرید رنگ ترافیکی با فام زرد و سفید همراه با تیتر استان خراسان رضوی 1402/09/05 1402/09/07
7370536 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل لکه گیری ،هندسی درزگیری روکش آسفالت حفاظتی و روکش تقویتی محور استان خراسان رضوی 1402/09/05 1402/09/12
7368703 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای لکه گیری هندسی، درزگیری، روکش آسفالت حفاظتی و روکش تقویتی محور استان خراسان رضوی 1402/09/04 1402/09/12
7367761 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل لکه گیری ،هندسی درزگیری روکش آسفالت حفاظتی و روکش تقویتی محور استان خراسان رضوی 1402/09/04 1402/09/12
7367257 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای روکش آسفالت حفاظتی و روکش تقویتی محور استان خراسان رضوی 1402/09/04 1402/09/12
7366667 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای لکه گیری هندسی، درزگیری، روکش آسفالت حفاظتی و روکش تقویتی محور باغچه-نیشابور-سبزوار استان خراسان رضوی 1402/09/04 1402/09/12
7355828 مناقصه واگذاری شامل 3 مورد - خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث - احداث سیستم روشنایی - تهیه و نصب حفاظ نیوجرسی مفصلی دلتا بلوک مفصلی استان خراسان رضوی 1402/08/30 1402/09/07
7352897 مناقصه سیستم روشنایی محدوده پل کنار گذر استان خراسان رضوی 1402/08/29 1402/09/07
7352892 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رنگ ترافیکی با فام زرد و سفید همراه با تینر (نوبت دوم) 1402/31/257 استان خراسان رضوی 1402/08/29 1402/09/07
7352881 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی استان خراسان رضوی 1402/08/29 1402/09/07
7351705 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب حفاظ نیوجرسی مفصلی (دلتا بلوک مفصلی) در محور مشهد – قوچان (نوبت سوم) 1402/31/259 استان خراسان رضوی 1402/08/29 1402/09/07
7351703 مناقصه احداث سیستم روشنایی ورودی و خروجی کنارگذر قوچان و گردنه الم لی محور استان خراسان رضوی 1402/08/29 1402/09/07
صفحه 1 از 100