مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بازسازی تعدادی از سامانه های تخریب شده ثبت پلاک و تخلفات، خرید، نصب و راه اندازی سامانه های جدید و ت... 1398/02/19 رجوع به آگهی
بازسازی تعدادی از سامانه های تخریب شده ثبت پلاک و تخلفات, خرید , نصب و راه اندازی سامانه های جدید و... 1398/02/19 رجوع به آگهی
بازسازی تعدادی از سامانه های تخریب شده ثبت پلاک و تخلفات، خرید، نصب و راه اندازی سامانه های جدید و ت... 1398/02/19 رجوع به آگهی
بازسازی تعدادی از سامانه های تخریب شده ثبت پلاک و تخلفات, خرید نصب و راه اندازی سامانه های جدید و تع... 1398/02/19 رجوع به آگهی
بازسازی تعدادی از سامانه های تخریب شده ثبت پلاک و تخلفات، خرید، نصب و راه اندازی سامانه های جدید و ت... 1398/02/19 رجوع به آگهی
اصلاحیه بازسازی تعدادی از سامانه های تخریب شده ثبت پلاک و تخلفات، خرید، نصب و راه اندازی سامانه های... 1398/02/19 رجوع به آگهی
تعداد 36 عدد دوربین نصب شده در مراحل قبل تولید شرکت و تعداد 82 دورببین نصب شده 1398/02/19 رجوع به آگهی
بازسازی تعدادی از سامانه های تخریب شده ثبت پلاک و تخلفات، خرید، نصب و راه اندازی سامانه های جدید و ت... 1398/02/12 رجوع به آگهی
اصلاحیه بازسازی تعدادی از سامانه های تخریب شده ثبت پلاک و تخلفات، خرید، نصب و راه اندازی سامانه های... 1398/02/12 رجوع به آگهی
بازسازی تعدادی از سامانه های تخریب شده ثبت پلاک و تخلفات، خرید، نصب و راه اندازی سامانه های جدید و ت... 1398/02/12 1398/01/28
صفحه 1 از 7