مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6002746 مناقصه تهیه رنگ و اجرای خط کشی سرد ترافیکی محورهای غیرشریانی و اصلی و فرعی و روستایی 1401/09/10 1401/09/13
6002037 مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی فیزیکی ویژه کاربران آسیب پذیر 1401/09/10 1401/09/13
6001947 مناقصه احدث راه محور 1401/09/10 1401/09/13
6001946 مناقصه احداث آسفالت راه روستایی 1401/09/10 1401/09/13
5915959 مناقصه تهیه رنگ و اجرای خط کشی سرد ترافیکی محورهای شریانی و اصلی و فرعی و روستایی شهرستان های - تهیه رنگ و اجرای خط کشی سرد ترافیکی محورهای شریانی و اصلی و فرعی و روستایی شهرستان های 1401/08/15 1401/08/19
5912456 مناقصه واگذاری تهیه رنگ و اجرای خط کشی سرد ترافیکی محورهای شریانی و اصلی و فرعی و روستایی 1401/08/14 1401/08/19
5911870 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه رنگ و اجرای خط کشی سرد ترافیکی محورهای شریانی و اصلی 1401/08/14 1401/08/19
5911864 مناقصه تهیه رنگ و اجرای خط کشی سرد ترافیکی محورهای شریانی و اصلی و فرعی و روستایی 1401/08/14 1401/08/19
5906238 مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی فیزیکی ویژه کاربران آسیب پذیر 1401/08/11 1401/08/16
5905556 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل 1401/08/11 1401/08/16
5905553 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ابنیه فنی،عملیات زیرسازی و آسفالت محور روستایی 1401/08/11 1401/08/16
5905544 مناقصه احداث آسفالت محور روستایی 1401/08/11 1401/08/16
5802392 مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی محورها 1401/07/25 1401/07/30
5802389 مناقصه ساخت و نصب عرشه خرپایی پل انبار 1401/07/25 1401/07/30
5802386 مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی محورها 1401/07/25 1401/07/30
5768693 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات نگهداری جاری و اضطراری راه استان 1401/07/18 1401/07/23
5762832 مناقصه اجرای عملیات نگهداری جاری و اضطراری راه 1401/07/16 1401/07/23
5754713 مناقصه احداث 2 عدد برج نوری و تهیه و نصب ترانس برق و تعمیرات روشنایی محوطه پایانه بار 1401/07/12 1401/07/16
5753984 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب نیوجرسی محور 1401/07/11 1401/07/17
5753983 مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی محور 1401/07/11 1401/07/17
صفحه 1 از 43