کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406022 مناقصه واگذاری 4 ردیف مناقصه شامل: 1- تکمیل بهسازی و شن ریزی راه روستایی 2- لکه گیری و روکش آسفالت محور 3- لکه گیری و روکش آسفالت 4- تعمیرات پایه های پل 5- خرید دوربین نظارتی و خرید ، نصب و راه ا... استان آذربایجان شرقی 1402/09/14 1402/09/23
7404177 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید دوربین نظارتی و خرید ، نصب و راه اندازی سامانه های نظارت تصویری در محورهای استان آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی 1402/09/14 1402/09/21
7404174 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بهسازی و شن ریزی راه روستایی استان آذربایجان شرقی 1402/09/14 1402/09/23
7404161 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور تبریز-هشترود سرچم استان آذربایجان شرقی 1402/09/14 1402/09/23
7404160 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات پایه های پل سیوان مرند استان آذربایجان شرقی 1402/09/14 1402/09/23
7404156 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور استان آذربایجان شرقی 1402/09/14 1402/09/23
7381528 مناقصه ایمن سازی و آسفالت - بهسازی لکه گیری و روکش آسفالت - احداث تقاطع غیر همسطح استان آذربایجان شرقی 1402/09/07 1402/09/12
7376452 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : ایمن سازی و آسفالت محور - بهسازی لکه گیری و روکش آسفالت محور - لکه گیری و روکش آسفالت محور استان آذربایجان شرقی 1402/09/06 1402/09/13
7375912 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور استان آذربایجان شرقی 1402/09/06 1402/09/12
7375910 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی،لکه گیری و روکش آسفالت محور بابا باغی شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی 1402/09/06 1402/09/12
7375903 مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی و آسفالت محور استان آذربایجان شرقی 1402/09/06 1402/09/12
7375799 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث تقاطع غیرهمسطح شهید غفاری آذرشهر استان آذربایجان شرقی 1402/09/06 1402/09/15
7302389 مناقصه خرید دوربین نظارتی و خرید ، نصب و راه اندازی سامانه های نظارت تصویری استان آذربایجان شرقی 1402/08/23 1402/08/28
7299331 مناقصه 13 عنوان مناقصه شامل : لکه گیری و روکش آسفالت - ایمن سازی محور - تکمیل احداث و بهسازی راه روستایی و.. استان آذربایجان شرقی 1402/08/22 1402/08/28
7295554 مناقصه 13 عنوان مناقصه شامل : لکه گیری و روکش آسفالت بزرگراه و راه اصلی - لکه گیری و روکش آسفالت محور - ایمن سازی محور و ... استان آذربایجان شرقی 1402/08/21 1402/08/28
7293407 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت بزرگراه و راه اصلی استان آذربایجان شرقی 1402/08/21 1402/08/28
7292932 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل احداث راه روستایی استان آذربایجان شرقی 1402/08/21 1402/08/28
7292907 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور تبریز-هشترود سرچم(کریدور شریانی) استان آذربایجان شرقی 1402/08/21 1402/08/28
7292902 مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه های روستایی استان آذربایجان شرقی 1402/08/21 1402/08/28
7292898 مناقصه تکمیل بهسازی و شن ریزی راه روستایی استان آذربایجان شرقی 1402/08/21 1402/08/28
صفحه 1 از 86