مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام عملیات تامین کل مصالح و اجرای کامل پروژه شامل تخریب بنای موجود، سازه نگهبان، خاکبرداری، فونداسیون، اسکلت وسقف، سفت کاری، نازک کاری، تاسیسات مکانیک و برق پروژه خود واقع در شهر 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات نقشه برداری، تهیه گزارش امکان سنجی و انجام مطالعات و خدمات ژئوتکنیک، تهیه نقشه های کامل فاز یک و دو برای ساختمان و محوطه 1400/09/27 1400/09/29
مناقصه واگذاری انجام عملیات تامین کل مصالح و اجرای کامل پروژه شامل تخریب بنای موجود، سازه نگهبان، خاکبرداری و فونداسیون اسکلت و سقف، سفت کاری و نازک کاری و تاسیسات مکانیک و برق 1400/09/27 رجوع به آگهی
مناقصه اخذ تراکم و سطح اشغال قطعه ۱۰۳-PRO با کاربری مسکونی جهت انجام عملیات نقشه برداری، تهیه گزارش امکان سنجی 1400/09/20 1400/09/29
مناقصه فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت مدنی بر روی یک قطعه زمین 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه اخذ تراکم و سطح اشغال قطعه ۱۰۳-PRO با کاربری مسکونی 1400/08/26 1400/09/06
مناقصه انجام عملیات تامین کل مصالح و اجرای کامل خاکبرداری، فونداسیون، اسکلت، سقف، سفت کاری 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه اخذ تراکم و سطح اشغال قطعه ۱۰۳-PRO با کاربری مسکونی 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه اخذ تراکم و سطح اشغال قطعه ۱۰۳-PRO با کاربری مسکونی 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام عملیات تامین کل مصالح و اجرای کامل خاکبرداری، فونداسیون، اسکلت، سقف، سفت کاری، نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه اداری تجاری 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه دعوت از خدمات مهندسین مشاور ذیصلاح جهت انجام عملیات نقشه برداری، تهیه گزارش امکان سنجی 1400/08/05 1400/08/15
مناقصه ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت مدنی بر روی یک قطعه زمین 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت مدنی بر روی یک قطعه زمین 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت مدنی بر روی یک قطعه زمین 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت مدنی بر روی یک قطعه زمین 1400/07/18 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات تامین کل مصالح و اجرای کامل سفت کاری، نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه 1400/06/29 1400/06/31
مناقصه انجام عملیات تامین کل مصالح و اجرای کامل سفت کاری، نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی 1400/06/23 1400/06/31
مناقصه اجرای کامل سفت کاری، نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی 1400/06/01 1400/06/03
مناقصه انجام عملیات تامین کل مصالح و اجرای کامل سفت کاری، نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی 1400/05/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10