کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405784 مناقصه عملیات های نگهداری دوره ای و مستمر تمامی تاسیسات برقی ومکانیکی مربوط به پایانه مرزی استان کرمانشاه 1402/09/14 1402/09/18
7405186 مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی ونگه داری حجمی ،تمیز کاری ونظافت کامل تمامی ساختمان ها ،محوطه ها وفضاهای سبز استان کرمانشاه 1402/09/14 1402/09/18
7404135 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات های نگه داری دوره ای ومستمر تمامی تاسیسات برقی ومکانیکی مربوط به پایانه مرزی پرویزخان استان کرمانشاه 1402/09/14 1402/09/18
7401226 مناقصه واگذاری اجرای حفاظ بتنی درجا روی پلها استان کرمانشاه 1402/09/13 1402/09/15
7401140 مناقصه واگذاری اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز شهرستان استان کرمانشاه 1402/09/13 1402/09/15
7397034 مناقصه واگذاری اجرای حفاظ بتنی درجا روی پلها استان کرمانشاه 1402/09/12 1402/09/15
7396293 مناقصه واگذاری اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز استان کرمانشاه 1402/09/12 1402/09/15
7395453 مناقصه اجرای حفاظ بتنی درجا روی پلهای محدوده استان استان کرمانشاه 1402/09/12 1402/09/15
7361261 مناقصه اجرای حفاظ بتنی در جا روی پل ها استان کرمانشاه 1402/09/01 1402/09/04
7361260 مناقصه پروژه لکه گیری و روکش آسفالت بزرگراه استان کرمانشاه 1402/09/01 1402/09/04
7356949 مناقصه پروژه لکه گیری و روکش آسفالت بزرگراه استان کرمانشاه 1402/08/30 1402/09/04
7353425 مناقصه عملیات نگه داری دوره ای و مستمر تمامی تاسیسات برقی و مکانیکی استان کرمانشاه 1402/08/29 1402/09/01
7349147 مناقصه عملیات های نگه داری دوره ای ومستمر تمامی تاسیسات برقی ومکانیکی مربوط به پایانه مرزی پرویزخان استان کرمانشاه 1402/08/28 1402/09/01
7348462 مناقصه عملیات نگه داری دوره ای و مستمر تمامی تاسیسات برقی و مکانیکی مربوط استان کرمانشاه 1402/08/28 1402/09/01
7298471 مناقصه خرید دوربین های جایگزین وتمامی ملزومات سامانه های جدید اعم از دکل، برق، مخابرات، دوربین و... استان کرمانشاه 1402/08/22 1402/08/25
7295466 مناقصه خرید دوربین های جایگزین وتمامی ملزومات سامانه های جدید اعم از دکل ، برق ، مخابرات ، دوربین و... استان کرمانشاه 1402/08/21 1402/08/25
7295275 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید دوربین های جایگزین وتمامی ملزومات سامانه های جدید اعم از دکل ،برق ،مخابرات ،دوربین و...در استان کرمانش استان کرمانشاه 1402/08/21 1402/08/25
7284180 مناقصه واگذاری عملیات امور نگهداری جاری و اضطراری راه استان کرمانشاه 1402/08/17 1402/08/18
7280693 مناقصه تهیه واجرای رنگ های (جدولی –روغنی –دوجزیی –ترافیکی و...) استان کرمانشاه 1402/08/16 1402/08/18
7280105 مناقصه عملیات امور نگهداری جاری و اضطراری راه استان کرمانشاه 1402/08/16 1402/08/18
صفحه 1 از 59