مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه آسفالت 1400/02/20 1400/02/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و آسفالت راه روستایی 1400/02/20 1400/02/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و ماسه آسفالت محور 1400/02/20 1400/02/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و ماسه آسفالت محور 1400/02/20 1400/02/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و آسفالت راه محوری 1400/02/20 1400/02/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر خالص از نوع PG 1400/02/19 1400/02/25
مناقصه تهیه قطعه، لوازم مصرفی، اجرت، تجهیز ، تعمیر و سرویس و نگهداری ماشین آلات 1400/02/19 1400/02/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات خودروهای سبک در راههای شریانی سطح استان 1400/02/19 1400/02/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و بهسازی راه روستایی 1400/02/19 1400/02/25
مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت 1400/02/19 1400/02/21
مناقصه تکمبل و روکش آسفالت راه روستایی 1400/02/19 1400/02/21
مناقصه بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت 1400/02/19 1400/02/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت جاده قدیم 1400/02/14 1400/02/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و روکش آسفالت راه روستایی 1400/02/14 1400/02/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی،لکه گیری و روکش آسفالت محور 1400/02/14 1400/02/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و ماسه آسفالت 1400/02/14 1400/02/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و آسفالت راه روستایی 1400/02/14 1400/02/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و آسفالت راه 1400/02/14 1400/02/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و ماسه آسفالت 1400/02/14 1400/02/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز و خرید خدمات(نظافت) 1400/02/07 1400/02/12
صفحه 1 از 23