مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید یک ست لوازم نصب پره های توربین واحدهایTYP9 BBC(BBC7,BST) نیروگاه گازی 1400/10/29 1400/10/29
مناقصه فروش یک ست لوازم نصب پره های توربین واحد BBC7 BST BBC TYP9 نیروگاه گازی 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات و لوازم یدکی ایستگاه های تقلیل فشار گاز نیروگاه های تابعه جهت تعمیرات اساسی 1400/10/27 1400/10/27
مناقصه فروش یک ست لوازم نصب پره های توربین واحد BBC7 BST BBC TYP9 نیروگاه گازی 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک ست پره های متحرک 1400/10/26 1400/10/27
مناقصه تامین یک ست پره های متحرک ردیف های ۱ الی ۴ توربین 1400/10/25 1400/10/27
مناقصه تامین تجهیزات و لوازم یدکی ایستگاه های تقلیل فشار گاز 1400/10/25 1400/10/27
مناقصه تامین یک ست پره های متحرک ردیف های ۱ الی ۴ توربین 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه تامین تجهیزات و لوازم یدکی ایستگاه های تقلیل فشار گاز نیروگاه های تابعه جهت تعمیرات اساسی 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه خرید کابل های مربوطه جهت ترانس های T3 و T4 نیروگاه گازی 1400/10/11 1400/10/12
مناقصه خرید کابل و سرکابل های مربوطه جهت ترانس های T3 و T4 نیروگاه گازی 1400/10/09 1400/10/12
مناقصه خرید پره های ثابت ردیف های اول و دوم توربین واحد های GEF۵ نیروگاه ها 1400/10/08 1400/10/07
مناقصه کابل های مربوطه جهت ترانسهای T3 و 4 Tنیروگاه گازی 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کابل های مربوطه جهت ترانس 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه خرید کابل و سرکابل های مربوطه جهت ترانس های T3 و T4 نیروگاه گازی 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه توانمند و با سابقه که توانایی فروش کابل و سرکابل های مربوطه جهت ترانسهای T3 و T۴ 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات، سرویس و نگهداری و بازدید تجهیزات الکتریکی 1400/08/25 1400/08/26
مناقصه تعمیرات اساسی واحد G14 نیروگاه 1400/08/25 1400/08/26
مناقصه انجام تعمیرات اساسی واحد G14 نیروگاه گازی و تأمین تجهیزات جانبی آن 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام تعمیرات، سرویس و نگهداری و بازدید تجهیزات الکتریکی نیروگاه های گازی 1400/08/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16