کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7397820 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای دستگاه بیومانیتورینگ بر پایه جلبک برای شناسایی سموم جلبکی، آفت کش ها و ... با استفاده از ارگانیسم جلبک استان اصفهان 1402/09/12 1402/09/18
7395434 مناقصه عمومی یک مرحله ای استارتر (راه انداز روغنی) پمپ به همراه نصب و راه اندازی در ایستگاه پمپاژ استان اصفهان 1402/09/12 1402/09/18
7294953 مناقصه تانک ضربه گیر به همراه متعلقات شیر آلات و اتصالات فلنج و اتصال قابل پیاده کردن مربوط به طرح آبرسانی استان اصفهان 1402/08/21 رجوع به آگهی
7289414 مناقصه تانک ضربه گیر به همراه متعلقات شیر آلات و اتصالات فلنج و اتصال قابل پیاده کردن مربوط به طرح آبرسانی استان اصفهان 1402/08/20 رجوع به آگهی
7259902 مناقصه پروژه عملیات احداث ساختمان امور منابع آب همراه با محوطه سازی و دیوارکشی استان اصفهان 1402/08/10 رجوع به آگهی
7259711 مناقصه پروژه تکمیل دیوار کشی پیرامون سد و تاسیسات چم آسمان و آسفالت معابر استان اصفهان 1402/08/10 رجوع به آگهی
7256362 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه تکمیل دیوار کشی پیرامون سد و تاسیسات چم آسمان و آسفالت معابر استان اصفهان 1402/08/09 1402/08/14
7255844 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه عملیات احداث ساختمان امور منابع آب مبارکه همراه با محوطه سازی و دیوارکشی استان اصفهان 1402/08/09 1402/08/14
7255235 مناقصه واگذاری پروژه عملیات احداث ساختمان استان اصفهان 1402/08/09 رجوع به آگهی
7254980 مناقصه استارتر (راه انداز روغنی) پمپ به همراه نصب و راه اندازی در ایستگاه پمپاژ استان اصفهان 1402/08/09 1402/08/13
7254877 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه ساماندهی رودخانه زاینده رود حدفاصل سد زاینده رود تا تالاب گاوخونی و سرشاخه های آن استان اصفهان 1402/08/09 1402/08/14
7254374 مناقصه عمومی یک مرحله ای دیزل ژنراتور با ظرفیت 550 KVA به همراه نصب استان اصفهان 1402/08/09 1402/08/14
7234161 مناقصه پروژه ساماندهی رودخانه استان اصفهان 1402/08/03 رجوع به آگهی
7234033 مناقصه واگذاری پروژه ساماندهی رودخانه استان اصفهان 1402/08/03 رجوع به آگهی
7233889 مناقصه پروژه ساماندهی رودخانه استان اصفهان 1402/08/03 رجوع به آگهی
7230479 مناقصه پروژه ساماندهی رودخانه شور استان اصفهان 1402/08/03 رجوع به آگهی
7228906 مناقصه دستگاه بیومانیتورینگ بر پایه جلبک برای شناسایی سموم جلبکی، آفت کش ها و ... با استفاده از ارگانیسم جلبک استان اصفهان 1402/08/02 1402/08/06
7228456 مناقصه پروژه ساماندهی رودخانه استان اصفهان 1402/08/02 رجوع به آگهی
7228413 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه ساماندهی رودخانه نهوج اردستان استان اصفهان 1402/08/02 1402/08/06
7228246 مناقصه واگذاری پروژه ساماندهی رودخانه استان اصفهان 1402/08/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 55