کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7036566 مناقصه پروژه احداث مخزن بتنی 500 مترمکعبی و اجرای خط انتقال رفت و برگشت از ایستگاه پمپاژ استان ایلام 1402/06/20 1402/06/26
7032629 مناقصه پروژه احداث مخزن بتنی 500 متر مکعبی و اجرای خط انتقال رفت و برگشت از ایستگاه پمپاژ استان ایلام 1402/06/19 1402/06/26
7032368 مناقصه حفر و تجهیز یک حلقه چاه آب شرب شهرک استان ایلام 1402/06/19 1402/06/26
7031763 مناقصه پروژه احداث مخزن بتنی 500 مترمکعبی و اجرای خط انتقال رفت و برگشت از ایستگاه پمپاژ استان ایلام 1402/06/19 1402/06/26
7031762 مناقصه حفر و تجهیز یک حلقه چاه آب شرب استان ایلام 1402/06/19 1402/06/26
6981175 مناقصه واگذار انجام خدمات مربوط به امور مشترکین استان ایلام 1402/06/09 1402/06/12
6977954 مناقصه واگذار انجام خدمات مربوط به امور مشترکین استان ایلام 1402/06/08 1402/06/12
6976693 مناقصه تأمین نیرو نگهبان و بهره بردار تأسیسات فاضلاب استان ایلام 1402/06/08 1402/06/11
6971937 مناقصه جذب سرمایه گذار طرح باز تخصیص آب از محل کاهش هدررفت آب استان ایلام 1402/06/07 رجوع به آگهی
6966606 مناقصه حفاظت و نگهبانی از تاسیسات تامین آب شرب استان ایلام 1402/06/06 1402/06/07
6965342 مناقصه حفاظت و نگهبانی از تاسیسات آب شرب استان ایلام 1402/06/05 1402/06/07
6961537 مناقصه حفاظت و نگهبانی از تاسیسات تامین آب شرب شهرستان های استان ایلام 1402/06/05 1402/06/07
6957718 مناقصه واگذاری حفاظت و نگهبانی از تاسیسات آب شرب استان ایلام 1402/06/04 1402/06/07
6957390 مناقصه حفاظت و نگهبانی از تاسیسات آب شرب شهرستان استان ایلام 1402/06/04 1402/06/07
6942910 مناقصه واگذاری حفاظت و نگهبانی از تاسیسات آب شرب استان ایلام 1402/06/01 1402/06/07
6940489 مناقصه حفاظت و نگهبانی از تاسیسات آب شرب شهرستان های استان ایلام 1402/06/01 1402/06/07
6907098 مناقصه واگذاری و انجام خدمات مربوط به امور مشترکین در سطح شهرستان استان ایلام 1402/05/23 1402/05/19
6884591 مناقصه واگذاری و انجام خدمات مربوط به امور مشترکین استان ایلام 1402/05/17 1402/05/19
6860599 مناقصه تامین نیرو نگهبان و بهره بردار تاسیسات فاضلاب استان ایلام 1402/05/10 1402/05/14
6851197 مناقصه تامین نیرو نگهبان و بهره بردار تاسیسات فاضلاب استان ایلام 1402/05/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 63