مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5951698 مناقصه ایجاد نیروگاه خورشیدی در محل شرکت 1401/08/24 رجوع به آگهی
5950021 مناقصه ایجاد استخر پرورش ماهی به منظور مولد سازی ایستگاه پمپاژ 1401/08/24 رجوع به آگهی
5945022 مناقصه ارزیابی کیفی سرمایه گذاران جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی 1401/08/23 رجوع به آگهی
5944905 مناقصه ایجاد استخر پرورش ماهی به منظور مولد سازی ایستگاه پمپاژ 1401/08/23 رجوع به آگهی
5943180 مناقصه انجام حفاری ولوله گذاری چاه های مشاهده ای محدوده های مطالعاتی 1401/08/22 رجوع به آگهی
5938498 مناقصه ایجاد استخر پرورش ماهی به منظور مولد سازی ایستگاه پمپاژ به روش DBOLT 1401/08/21 رجوع به آگهی
5936296 مناقصه نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی سرمایه گذاران جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی 1401/08/21 رجوع به آگهی
5791673 مناقصه انجام حفاری و لوله گـذاری چاه های مشاهـده ای محدوده های مطالعاتی 1401/07/20 1401/07/25
5769121 مناقصه اعلام حدود بستر و حریم رودخانه 1401/07/18 رجوع به آگهی
5763122 مناقصه انجام حفاری و لوله گذاری چاه های مشاهده ای محدوده های مطالعاتی واقع در استان 1401/07/16 رجوع به آگهی
5759316 مناقصه انجام حفاری و لوله گذاری چاه های مشاهده ای محدوده های مطالعاتی 1401/07/14 رجوع به آگهی
5758413 مناقصه انجام حفاری ولوله گذاری چاه 1401/07/13 رجوع به آگهی
5681754 مناقصه مدل سازی انتقال آلاینده های صنعتی به منابع طبیعی زیر زمینی و سطحی با اولیت مناطق دارای صنایع روی 1401/06/21 رجوع به آگهی
5658934 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجـام حفاری و لوله گـذاری چاه های مشاهـده ای محدوده های مطالعاتی 1401/06/14 1401/06/19
5638014 مناقصه انجام حفاری و لوله گذاری چاه های مشاهده ای 1401/06/08 رجوع به آگهی
5632934 مناقصه انجام حفاری و لوله گذاری چاه های مشاهده ای محدوده های مطالعاتی 1401/06/07 رجوع به آگهی
5155326 مناقصه واگذاری انسداد چاه های غیرمجاز 1401/02/15 رجوع به آگهی
5155313 مناقصه اجرای عملیات ساماندهی، لایروبی و آزادسازی تصرفات رودخانه های استان 1401/02/15 رجوع به آگهی
5155005 مناقصه انسداد چاه های غیر مجاز 1401/02/15 رجوع به آگهی
5154733 مناقصه اجرای عملیات سامانـدهی،لایروبی و آزادسـازی تصـرفات رودخـانه های اسـتان 1401/02/15 1401/02/18
صفحه 1 از 39