کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6990214 مناقصه مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی عملیات احداث و بهره برداری از پروژه طرح آبرسانی استان زنجان 1402/06/12 رجوع به آگهی
6990211 مناقصه جلب مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی عملیات احداث و بهره برداری از پروژه طرح آبرسانی از سد استان زنجان 1402/06/12 رجوع به آگهی
6920956 مناقصه جلب مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی عملیات احداث و بهره برداری از پروژه طرح آبرسانی از سد به روستاها استان زنجان 1402/05/28 رجوع به آگهی
6917779 مناقصه جلب مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی عملیات احداث و بهره برداری از پروژه طرح آبرسانی از سد استان زنجان 1402/05/25 رجوع به آگهی
6889073 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دستگاه پایش کیفی مخازن سدها (CTD) استان زنجان 1402/05/18 1402/05/22
6879020 مناقصه خرید دستگاه پایش کیفی مخازن سدها( CTD) استان زنجان 1402/05/16 رجوع به آگهی
6874065 مناقصه خرید دستگاه پایش کیفی مخازن سدها( CTD) استان زنجان 1402/05/15 رجوع به آگهی
6863058 مناقصه خرید دستگاه پایش کیفی مخازن سدها( CTD) استان زنجان 1402/05/10 رجوع به آگهی
6813220 مناقصه انجام خدمات قرائت ادوات ایسـتگاه های آبهای سـطحی و زیرزمینی استان زنجان 1402/04/27 1402/04/31
6790881 مناقصه واگذاری پروژه انجام خدمات قرائت ادوات ایستگاههای آبهای سطحی و زیرزمینی استان زنجان 1402/04/21 رجوع به آگهی
6781429 مناقصه پروژه انجام خدمات قرائت ادوات ایستگاههای آبهای سطحی و زیرزمینی استان زنجان 1402/04/19 رجوع به آگهی
6748982 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دسـتگاه ذخیره ساز استان زنجان 1402/04/11 1402/04/14
6725916 مناقصه پروژه خرید دستگاه ذخیره ساز تجهیزات شبکه و زیر ساختهای شرکت آب منطقه استان زنجان 1402/04/05 رجوع به آگهی
6705642 مناقصه پروژه خرید دستگاه ذخیره ساز تجهیزات شبکه و زیر ساخت استان زنجان 1402/04/03 رجوع به آگهی
6700610 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دستگاه پایش کیفی مخازن سدها( CTD) استان زنجان 1402/03/31 1402/04/04
6700324 مناقصه انجام مطالعات بازنگری مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم و تهیه مسـتندات مورد نیاز اخـذ مصوبه ماده23 طرح خط انتقال آب شـرب سـد استان زنجان 1402/03/31 1402/04/04
6690211 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای اجرای سیستم تخلیه سیلاب و سیستم تخلیه کننده تحتانی و آبگیر سد بلوبین استان زنجان 1402/03/29 1402/04/03
6679945 مناقصه فراخوان مشاوران برای انجام مطالعات بازنگری مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم و تهیه مستندات طرح خط انتقال آب شرب استان زنجان 1402/03/27 رجوع به آگهی
6654399 مناقصه منظور تهیه فهرست کوتاه مشاوران برای انجام مطالعات بازنگری استان زنجان 1402/03/23 رجوع به آگهی
6642305 مناقصه انجـام پـایش مسـتمرشـبکه سـنجش منـابع آب های سـطحی و زیرزمینی استان زنجان 1402/03/21 1402/03/23
صفحه 1 از 43