مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام خدمات انجام عملیات رفتارنگاری سدهای تهم، گلابر و کینه ورس 1400/10/19 1400/10/21
مناقصه انجام خدمات مهندسی در زمینه ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی در سطح استان 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه ترمیم راه دسترسـی سـد 1400/10/13 1400/10/15
مناقصه خدمات مهندسی در زمینه ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی در سطح استان 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه به منظور تهیه فهرست کوتاه مشاوران برای انجام خدمات "عملیات رفتارنگاری سدهای تهم، گلابر و کینه ورس" 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه به منظور تهیه فهرست کوتاه مشاوران برای انجام خدمات "عملیات رفتارنگاری سدهای تهم، گلابر و کینه ورس" 1400/10/09 1400/06/23
مناقصه و رنگ آمیزی تاسیسات انتقال آب سد ترمیم راه دسترسی سد - تعویض در پوشهای بتنی روی کانال تاسیسات - تهیه و نصب تابلوهای هشدار بتنی سدها و رنگ آمیزی تاسیسات انتقال آب سد 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ترمیم راه دسترسی سد - - تعویض درپوشهای بتنی روی کانال تاسیسات تاج سد - تهیه و نصب تابلوهای هشدار بتنی سد - گلابر و کینه ورس و رنگ آمیزی تاسیسات انتقال آب سد 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ترمیم راه دسترسی سد ـ تعویض در پوشهای بتنی روی کانال تاسیسات ـ تهیه و نصب تابلوهای هشدار بتنی سدها 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه خـدمات نقشه برداری و مطـالعه تعیین حـد بستر رودخـانه هـای شهرسـتان 1400/09/15 1400/09/16
مناقصه انجـام خـدمات نقشه برداری و مطـالعه حـد بستر موردی رودخـانه های شهرسـتان زنجان( بطول580 کیلومتر) 1400/09/15 1400/09/16
مناقصه خـدمات نقشه برداری و مطالعه تعیین حـد بستر رودخانه های اسـتان 1400/09/15 1400/09/16
مناقصه به منظور تهیه فهرست کوتاه مشاوران برای انجام « خدمات نقشه برداری و مطالعه تعیین حد بستر رودخانه ها 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل احداث خط انتقال آب 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حفاظت و نگهبانی از سدها 1400/09/09 1400/09/08
مناقصه خدمات نقشه برداری و مطالعه تعیین حد بستر رودخانه ها 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل احداث خط انتقال آب صنایع مستقر 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه فهرست کوتاه مشاوران برای انجام " خدمات نقشه برداری و مطالعه تعیین حد بستر رودخانه ها 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه فهرست کوتاه مشاوران برای انجام خدمات نقشه برداری و مطالعه حد بستر موردی رودخانه های شهرستان 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه انجام " خدمات نقشه برداری و مطالعه تعیین حد بستر رودخانه ها 1400/09/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 37