مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث حوضچه کنتور و نصب کنتور الکترومغناطیسی روستاها 1397/12/27 1398/01/05
خرید فلوتر مغناطیسی و سایر تجهیزات مربوط جهت نصب در روستاهای مجتمع آبرسانی 1397/12/26 1398/01/05
اصلاح شبکه آب روستاها 1397/12/04 1397/12/08
خرید فلومتر مغناطیسی و سایر تجهیزات مربوطه 1397/11/01 1397/11/10
خرید فلومتر مغناطیسی و سایر تجهیزات مربوطه 1397/10/30 1397/11/10
حفر چاه عمیق آب روستا 1397/10/06 رجوع به آگهی
احداث حوضچه کنتور و نصب کنتور الکترومغناطیسی-حفر چاه عمیق-احداث مخزن بتنی 500 مترمکعبی و حصار کشی 1397/10/05 1397/10/12
خرید فلومتر مغناطیسی و سایر تجهیزات مربوطه جهت نصب در روستاها 1397/10/05 1397/10/12
واگذاری احداث حوضچه کنتور و نصب کنتور الکترومغناطیسی روستاها و حفر چاه عمیق آب روستا و احداث مخزن بت... 1397/10/04 1397/10/12
خرید فلومتر مغناطیسی و سایر تجهیزات مربوطه 1397/10/04 1397/10/12
صفحه 1 از 28