مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5981529 مناقصه خرید انواع کابل مسی 1401/09/05 1401/09/09
5981272 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع کابل مسی 1401/09/05 1401/09/09
5973403 مناقصه خرید کالا و تجهیزات انتقال نیرو و برق رسانی، اصلاح و نوسازی شبکه و تاسیسات 1401/09/01 1401/09/05
5972643 مناقصه خرید کالا و تجهیزات ،انتقال نیرو و برق رسانی ،اصلاح و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق 1401/09/01 1401/09/05
5972506 مناقصه خرید سیم آلومینیوم 1401/09/01 1401/09/07
5972115 مناقصه خرید کالا و تجهیزات ، اجرا ، اصلاح و نوسازی و تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار حوزه عملیاتی 1401/09/01 1401/09/02
5970458 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 50000 کیلوگرم سیم آلومینیوم نمره 35-ویسل 1401/09/01 1401/09/07
5970455 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید50000 کیلوگرم سیم آلومینیوم 1401/09/01 1401/09/07
5966309 مناقصه خرید 200 دستگاه کنتور سه فاز هوشمند ولتاژ ثانویه 1401/08/30 1401/09/01
5964291 مناقصه خرید کالا و تجهیزات ،انتقال نیرو و برقرسانی ،اصلاح و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق 1401/08/29 1401/09/05
5963581 مناقصه خرید کالا و تجهیزات ، اجرا ، اصلاح و نوسازی و تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار 1401/08/29 1401/09/02
5962767 مناقصه خرید کالا و تجهیزات،انتقال نیرو و برقرسانی، اصلاح و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق 1401/08/29 1401/09/05
5962765 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید کالا و تجهیزات،انتقال نیرو و برقرسانی،اصلاح ونوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق 1401/08/29 1401/09/05
5961021 مناقصه خرید کالا و تجهیزات ، انتقال نیرو و برقرسانی ، اصلاح و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق 1401/08/28 1401/09/05
5961016 مناقصه خرید کالا و تجهیزات،انتقال نیرو و برقرسانی، اصلاح و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق 1401/08/28 1401/09/05
5953390 مناقصه خرید کالا و تجهیزات، اجرا، اصلاح و نوسازی و تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار حوزه عملیاتی خود 1401/08/25 1401/09/02
5952408 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 200 دستگاه کنتور سه فاز هوشمند اتصال غیرمستقیم ولتاژ ثانویه 1401/08/25 1401/09/01
5935402 مناقصه خرید کالا و تجهیزات، انتقال نیرو و برقرسانی شبکه و تاسیسات توزیع جهت تامین برق معابر 1401/08/21 1401/08/25
5935368 مناقصه خریدکالاوتجهیزات،انتقال نیرو و برقرسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق جهت تامین روشنایی معابر 1401/08/21 1401/08/25
5935142 مناقصه خریدکالاوتجهیزات،انتقال نیرو و برقرسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق جهت تامین برق گلزار شهدا 1401/08/21 1401/08/25
صفحه 1 از 40