کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406149 مناقصه واگذاری توسعه ، احداث و بهینه سازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق استان کرمان 1402/09/14 1402/09/20
7403079 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای توسعه ، احداث و بهینه سازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق از محل منابع داخلی و عوارض برق استان کرمان 1402/09/14 1402/09/20
7379547 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : خرید 150،000 متر کابل تکفاز مسی 6+6*1 (فاز اول) - خرید 50،000 متر کابل تکفاز مسی 6+6*1 (فاز دوم) استان کرمان 1402/09/07 1402/09/13
7378662 مناقصه خرید 150000 متر کابل تکفاز مسی استان کرمان 1402/09/07 1402/09/13
7378660 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 50000 متر کابل تکفاز مسی استان کرمان 1402/09/07 1402/09/13
7366236 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل :خرید 10000 متر کابل آلومینیوم 20 کیلو ولت 1*185 - خرید انواع کابل مسی فاز دوم استان کرمان 1402/09/04 1402/09/05
7360984 مناقصه واگذاری احداث، توسعه و تامین برق متقاضیان مسکن مهر و نهضت ملی مسکن استان کرمان 1402/09/01 1402/09/04
7351628 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل :خرید 10000 متر کابل آلومینیوم 20 کیلو ولت 1185 -خرید انواع کابل مسی فاز دوم استان کرمان 1402/08/29 1402/09/05
7350429 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید کالا و تجهیزات ، اجرا ، اصلاح و نوسازی و تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار حوزه عملیاتی جوپار - فازدوم استان کرمان 1402/08/29 1402/09/05
7350413 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 10000 متر کابل آلومینیوم 20 کیلوولت 185-1 استان کرمان 1402/08/29 1402/09/05
7350410 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع کابل مسی فاز دوم استان کرمان 1402/08/29 1402/09/05
7347690 مناقصه واگذاری احداث، توسعه و تامین برق متقاضیان مسکن مهر و نهضت ملی مسکن حوزه عملیاتی استان کرمان 1402/08/28 1402/09/04
7346232 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث، توسعه و تامین برق متقاضیان پروژه مسکن مهر و نهضت ملی مسکن حوزه عملیاتی رفسنجان و کشکوئیه استان کرمان 1402/08/28 1402/09/04
7346220 مناقصه احداث، توسعه و تامین برق متقاضیان پروژه مسکن مهر و نهضت ملی مسکن حوزه عملیاتی ماهان راین و باغین استان کرمان 1402/08/28 1402/09/04
7346219 مناقصه احداث، توسعه و تامین برق متقاضیان پروژه مسکن مهر و نهضت ملی مسکن حوزه عملیاتی راور و زرند استان کرمان 1402/08/28 1402/09/04
7346217 مناقصه احداث، توسعه و تامین برق متقاضیان پروژه مسکن مهر و نهضت ملی مسکن حوزه عملیاتی شهربابک و انار استان کرمان 1402/08/28 1402/09/04
7312640 مناقصه 4 عنوان شامل خرید 50000 متر انواع کابل فشار استان کرمان 1402/08/27 1402/08/28
7297631 مناقصه 4 عنوان شامل خرید 50000 متر انواع کابل فشارضعیف خودنگهدار استان کرمان 1402/08/22 1402/08/28
7296766 مناقصه خرید 50000 متر انواع کابل فشارضعیف خودنگهدار-فاز سوم استان کرمان 1402/08/22 1402/08/28
7296763 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 50000 متر انواع کابل فشارضعیف خودنگهدار-فاز اول استان کرمان 1402/08/22 1402/08/28
صفحه 1 از 55