مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه لکه گیری راههای روستایی و فرعی 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه لکه گیری راههای روستایی و فرعی 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه بهسازی راه روستایی 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه لکه گیری راههای روستایی و فرعی 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه لکه گیری راههای روستایی و فرعی 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه بهسازی راه روستایی 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه بهسازی راه روستایی 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای آسفالت سرد راه روستایی 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه تهیه و اجرای آسفالت راه روستایی 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات ابنیه فنی قبل سه راهی عزیزکندی 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه تکمیل و بهسازی و تعریض راه محوری 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه اجرای آسفالت راه روستایی 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه بهسازی و تکمیل راه روستایی 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه تعریض و ایمن سازی شامل اجرای زیرسازی و ابنیه فنی در راهها 1400/10/09 1400/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه لوازم، نگهداری و تعمیرات سیستم روشنایی و تونلها 1400/10/09 1400/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ونصب تجهیزات ایمنی پروژه چهارخطه ورودی گرمی 1400/10/09 1400/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی و بهسازی جاده قدیم 1400/10/09 1400/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و ماسه آسفالت محور 1400/10/08 1400/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تکمیل روکش آسفالت محور 1400/10/08 1400/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت 1400/10/08 1400/10/12
صفحه 1 از 18