مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات اجرایی احداث تقاطع غیر همسطح (دور برگردان) 1400/11/01 1400/11/03
مناقصه عملیات اجرایی احداث تقاطع غیر همسطح (دور برگردان) 1400/10/23 1400/11/03
مناقصه تامین ماکادام 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی پخش و کمپکت و اجرای آسفالت 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ماکادام شسته از معادن 1400/08/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری: 1- عملیات اجرایی پخش و کمپکت و اجرای آسفالت در سطح مناطق 2- عملیات اجرایی تراش آسفالت و پخش و تسطیح و رگلاژ تراشه های حاصل از آسفالت تراشی در سطح مناطق 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ماکادام شسته 1400/07/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرای پخش و کمپکت و اجرای آسفالت- عملیات اجرایی تراش آسفالت و پخش و تسطیح ورگلاژ تراشه های حاصل از آسفالت تراشی 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ماکادام شسته از معادن - حمل ماکادام از معادن 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه - عملیات اجرای پخش و کمپکت و اجرای آسفالت در سطح مناطق - عملیات اجرایی تراش آسفالت و پخش و تسطیح ورگلاژ تراشه های حاصل از آسفالت تراشی در سطح مناطق 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی تراش آسفالت و پخش و تسطیح و رگلاژ تراشه 1400/06/29 1400/07/10
مناقصه عملیات اجرایی پخش و کمپکت و اجرای آسفالت سطح مناطق 1400/06/29 1400/07/10
مناقصه عملیات اجرایی پخش و کمپکت و اجرای آسفالت سطح مناطق 1400/06/29 1400/07/10
مناقصه عملیات اجرایی پخش و کمپکت و اجرای آسفالت سطح مناطق 1400/06/29 1400/07/10
مناقصه تامین و حمل ماکادام 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی پخش و کمپکت و اجرای آسفالت و عملیات اجرایی تراش آسفالت و پخش و تسطیح و رگلاژ تراشه های حاصل از آسفالت تراشی در سطح مناطق 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و حمل ماکادام 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ماکادام-حمل ماکادام 1400/06/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی پخش و کمپکت و اجرای آسفالت - عملیات اجرایی تراش آسفالت و پخش و تسطیح و رگلاژ تراشه های حاصل از آسفالت تراشی 1400/06/11 1400/06/27
مناقصه تامین ماکادام-حمل ماکادام 1400/06/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9