مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تعمیرات بتن محوطه و تعویض دالهای فرسوده و شکسته 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه تعمیرات بتن محوطه و تعویض دالهای فرسوده و شکسته 1400/10/20 1400/10/28
مناقصه تعمیرات بتن محوطه و تعویض دالهای فرسوده و شکسته 1400/10/20 1400/10/28
مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت 1400/10/18 1400/10/22
مناقصه اصلاح وضعیت ساختمان پست برق اصلی و ساختمان های کنترل موتورها، پمپ ها 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت 1400/10/14 1400/10/22
مناقصه ترمیم آسفالت بلوار ورودی انبار نفت 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه اصلاح و تعمیر تاورها و سیستم روشنایی سکوهای بارگیری تأسیسات گازمایع 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اصلاح و تعمیر تاورها و سیستم روشنایی سکوهای بارگیری تأسیسات گازمایع آبادان (400111) 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه اصلاح وضعیت ساختمان پست برق اصلی و ساختمان های کنترل موتورها، پمپ ها 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه ترمیم آسفالت بلوار ورودی انبار نفت 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه اصلاح وضعیت ساختمان پست برق اصلی و ساختمانهای کنترل موتورها و پمپ ها 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه اصلاح و تعمیر تاورها و سیستم روشنایی سکوهای بارگیری تأسیسات گازمایع آبادان 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه احداث دیوار پیرامون انبار 1400/09/30 1400/10/04
مناقصه احداث دیوار پیرامون انبار 1400/09/29 1400/10/04
مناقصه احداث دیوار پیرامون انبار 1400/09/28 1400/10/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث دیوار پیرامون انبار شماره 2 نفتکوره ماهشهر (400107) 1400/09/28 1400/10/04
مناقصه ساخت ایستگاه گاز و لوله کشی تا محل مصرف دیگ های بخار 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت ایستگاه گاز و لوله کشی تا محل مصرف دیگ های بخار 1400/09/20 1400/09/23
مناقصه ساخت ایستگاه گاز و لوله کشی تا محل مصرف دیگ های بخار 1400/09/20 1400/09/23
صفحه 1 از 31