کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7397551 مناقصه احداث فضای مکث استان البرز 1402/09/12 1402/09/21
7397085 مناقصه خرید تحویل و نصب وسایل بازی و ورزشی جهت تجهیز پارک استان البرز 1402/09/12 رجوع به آگهی
7396350 مناقصه احداث سرویسهای بهداشتی سطح شهر و پارک دانایی استان البرز 1402/09/12 1402/09/27
7396264 مناقصه خرید، حمل ، تخلیه و تحویل کیسه نشاء، نایلون و گلدان پلاستیکی استان البرز 1402/09/12 1402/09/18
7396035 مناقصه خرید، تحویل و نصب وسایل بازی و ورزشی جهت تجهیز پارک استان البرز 1402/09/12 رجوع به آگهی
7395984 مناقصه احداث سرویسهای بهداشتی استان البرز 1402/09/12 1402/09/27
7394345 مناقصه خرید، حمل ، تحویل و نصب کفپوش گرانولی پارک استان البرز 1402/09/12 1402/09/18
7393941 مناقصه احداث سرویسهای بهداشتی سطح شهر و پارک دانایی استان البرز 1402/09/12 1402/10/09
7387875 مناقصه خرید، حمل، تحویل و تخلیه سنگ جهت تکمیل و بهسازی استان البرز 1402/09/09 رجوع به آگهی
7387773 مناقصه خرید و تحویل تجهیزات برقی استان البرز 1402/09/09 1402/09/02
7387439 مناقصه خرید ،حمل تحویل و تخلیه سنگ جهت تکمیل و بهسازی مورد نیاز پروژه های باغستان پارک استان البرز 1402/09/09 1402/09/02
7386123 مناقصه احداث فضای مکث استان البرز 1402/09/08 1402/09/19
7385324 مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری پیمانکار احداث دیوار نرده استان البرز 1402/09/08 1402/09/19
7385322 مناقصه خرید، تحویل و نصب وسایل بازی و ورزشی استان البرز 1402/09/08 1402/09/19
7385313 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فضای مکث 45 متری گلشهر چهارراه گلزار استان البرز 1402/09/08 1402/09/19
7384858 مناقصه احداث دیوار نرده مورد نیاز پروژه مادر و کودک استان البرز 1402/09/08 1402/09/19
7383886 مناقصه احداث فضای مکث استان البرز 1402/09/08 1402/09/19
7383450 مناقصه خرید تحویل و نصب وسایل بازی و ورزشی جهت تجهیز پارکهای در اختیار استان البرز 1402/09/08 1402/09/19
7379742 مناقصه خرید ، حمل، تحویل ونصب کفپوش گرانولی مورد نیاز پارکهای سطح شهر استان البرز 1402/09/07 1402/09/18
7378802 مناقصه واگذاری خرید، حمل، تخلیه و تحویل کیسه نشاء نایلون و گلدان پلاستیکی استان البرز 1402/09/07 1402/09/18
صفحه 1 از 43