مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید صاعقه گیر مخصوص شبکه های برق 1400/10/23 1400/10/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید انواع تیر سیمانی تخت 1400/10/23 1400/10/28
مناقصه خرید سیم آلومینیوم فولاد -400/136 م ن 1400/10/23 1400/10/28
مناقصه تعدیل ترانسهای پر بار و فیدرهای فشار متوسط 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه توسعه شهری 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه توسعه و برقرسانی شهری 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه توسعه و برقرسانی شهری 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه پروژه اصلاح ترانسهای بحرانی ،مدیریت برق نواحی 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه نیرورسانی، توسعه، بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق - ,... 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بوش اسپلایس آلومینیومی 1400/10/18 1400/10/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید کانکتور ارتباط خط(کابل به کابل) 1400/10/18 1400/10/22
مناقصه خرید کانکتور ارتباط خط(کابل به کابل) آلومینیومی مخصوص هادی روکشدار - خرید بوش اسپلایس آلومینیومی بدون مغزی فولاد جهت جمپر سیم های آلومینیوم فولاد 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه نیرورسانی، توسعه، بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه و تأمین مصالح، حمل، ساخت، نصب و احداث شبکه و تأسیسات جهت پروژه اصلاح ترانسهای بحرانی- نیرورسانی، توسعه، بازسازی و بهینه... 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کانکتور ارتباط خط(کابل به کابل) آلومینیومی مخصوص هادی روکشدار 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه شهری مرحله چهارم، امور توزیع برق 1400/10/13 1400/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه شهری مرحله پنجم، امور توزیع برق 1400/10/13 1400/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث فیدر خروجی ایستگاه ،مدیریت برق 1400/10/13 1400/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه شهری مرحله سوم ، امور توزیع برق 1400/10/13 1400/10/19
مناقصه نیرورسانی، توسعه، بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه و تأمین مصالح، حمل، ساخت، نصب و احداث شبکه و تأسیسات جهت پروژه احداث فیدر خروجی ایستگاه 1400/10/12 1400/10/19
مناقصه نیرورسانی، توسعه، بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه و تأمین مصالح، حمل، ساخت، نصب و احداث شبکه و تأسیسات جهت پروژه احداث فیدر خروجی ایستگاه 1400/10/11 1400/10/19
صفحه 1 از 70