کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7403500 مناقصه انجام عملیات تعویض کنتورهای 65 الی 160 متر مکعبی و انجام آزمایش تست صحت عملکرد کنتورهای 4 الی 160 متر مکعبی استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/14 1402/09/22
7402894 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات اداری، فنی تخصصی و پشتیبانی استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/14 1402/09/22
7398329 مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات پروژه های ساختمانی و گازرسانی در سطح استان استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/13 1402/09/25
7384736 مناقصه عملیات تعویض کنتورهای 65 الی 160 مترمکعبی و انجام آزمایش تست صحت عملکرد کنتورهای 4 الی 160 متر استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/08 1402/09/22
7376733 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مقاوم سازی ایستگاهها استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/06 1402/09/11
7376524 مناقصه مقاوم سازی ایستگاه های TBS با الیاف Trc همراه با اجرای سقف IGS استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/06 1402/09/11
7371697 مناقصه خرید ماده بودارکننده گاز طبیعی استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/05 1402/09/11
7371067 مناقصه خرید ماده بودار کننده گاز طبیعی استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/05 1402/09/11
7369237 مناقصه مقاوم سازی ایستگاه های TBS ا الیاف Trc همراه با اجرای سقف IGS استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/05 1402/09/11
7365154 مناقصه خرید 300000 کیلوگرم ماده بودار کننده گاز طبیعی استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/04 1402/09/11
7355434 مناقصه مقاوم سازی ایستگاههای TBS تهلیجان و فرهنگیان شهرکرد با الیف TBS همراه با اجرای سقف TGS استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/30 1402/09/11
7354172 مناقصه خرید 465000 متر انواع سیم رانژه دوسیمه استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/30 رجوع به آگهی
7349907 مناقصه نصب راه اندازی 70 تکنولوژی جدید استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/29 رجوع به آگهی
7303330 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین نیروی انسانی خدمات اداری فنی تخصصی استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/23 1402/08/27
7301972 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات اداری ، فنی، تخصصی و پشتیبانی استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/23 1402/08/27
7296777 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات اداری، فنی، تخصصی و پشتیبانی در سطح شرکت گاز استان استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/22 1402/08/27
7281105 مناقصه خرید انواع المنت فیلتر استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/17 1402/08/27
7281034 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات اداری، فنی، تخصصی و پشتیبانی استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/17 1402/08/27
7279570 مناقصه عملیات تعویض کنتورهای 65 الی 160 متر مکعبی و انجام آزمایش تست صحت عملکرد کنتورهای 4 الی 160 مترمکعبی استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/16 1402/08/20
7279208 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای شبکه و انشعابات استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/16 1402/08/20
صفحه 1 از 101