کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7388118 مناقصه تامین برق مسکن مهر و نهضت ملی مسکن استان کرمان 1402/09/09 1402/09/16
7388116 مناقصه تامین برق مسکن مهر و نهضت ملی مسکن استان کرمان 1402/09/09 1402/09/16
7388110 مناقصه تامین برق مسکن مهر و نهضت ملی مسکن استان کرمان 1402/09/09 1402/09/16
7380565 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : تامین برق مسکن مهر و نهضت ملی مسکن استان کرمان 1402/09/07 1402/09/16
7346931 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی داخل روستایی در شهرستان استان کرمان 1402/08/28 1402/09/02
7346930 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی داخل روستایی در شهرستان ارزوئیه استان کرمان 1402/08/28 1402/09/02
7346929 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی داخل روستایی در شهرستان بم استان کرمان 1402/08/28 1402/09/02
7346926 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی داخل روستایی در شهرستان استان کرمان 1402/08/28 1402/09/02
7346925 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی داخل روستایی در شهرستان جیرفت استان کرمان 1402/08/28 1402/09/02
7346923 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی داخل روستایی در شهرستان ریگان استان کرمان 1402/08/28 1402/09/02
7346921 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی داخل روستایی در شهرستان رودبارجنوب (2 استان کرمان 1402/08/28 1402/09/02
7346920 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی داخل روستایی در شهرستان استان کرمان 1402/08/28 1402/09/02
7346918 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی داخل روستایی در شهرستان سیرجان استان کرمان 1402/08/28 1402/09/02
7346917 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی داخل روستایی در شهرستان عنبرآباد استان کرمان 1402/08/28 1402/09/02
7346916 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی داخل روستایی در شهرستان فهرج استان کرمان 1402/08/28 1402/09/02
7346914 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی داخل روستایی در شهرستان استان کرمان 1402/08/28 1402/09/02
7346913 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی داخل روستایی در شهرستان کهنوج استان کرمان 1402/08/28 1402/09/02
7346912 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی داخل روستایی در شهرستان استان کرمان 1402/08/28 1402/09/02
7346910 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی داخل روستایی در شهرستان منوجان استان کرمان 1402/08/28 1402/09/02
7310395 مناقصه واگذاری اصلاح و بهینه سازی داخل روستایی استان کرمان 1402/08/25 1402/09/02
صفحه 1 از 56