مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای زیرسازی و جدول کاری جاده بین دانشکده 1398/10/30 1398/11/12
تکمیل دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی 1398/09/13 1398/09/20
تکمیل دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی 1398/09/11 1398/08/20
تکمیل دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی دانشگاه 1398/08/11 1398/08/16
تکمیل دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی دانشگاه 1398/08/08 1398/08/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی دانشگا... 1398/08/06 1398/08/16
انجام امور خدمات عمومی، فضای سبز، خرید لوازم مصرفی و اجاره تجهیزات مرتبط با قرارداد دانشگاه 1398/07/10 رجوع به آگهی
واگذاری ایاب و ذهاب دانشجویان, اساتید و کارکنان و انجام بازدیدهای علمی, فرهنگی و ورزشی 1398/05/12 1398/05/19
واگذاری ایاب و ذهاب دانشجویان, اساتید و کارکنان و انجام بازدیدهای علمی, فرهنگی و ورزشی 1398/05/08 1398/05/19
ایاب و ذهاب دانشجویان, اساتید و کارکنان و انجام بازدیدهای علمی, فرهنگی و ورزشی 1398/04/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5