مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
the purchase of 5* 40000 +- 5% MTS of Granular Triple super Phosphate (GTSP) in bulk through renewal... 1398/12/06 رجوع به آگهی
the purchase of 3* 35000+- 5% MTS of Granular potassium sulphate (GSOP) in bulk through renewal of o... 1398/12/06 رجوع به آگهی
خریداری مقدار 5%± 40000*5 تن متریک کود شیمیایی سوپر فسفات ترپیل گرانوله فله 1398/12/06 1398/12/13
خریداری مقدار 5 درصد 35000 ×3 تن متریک کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله فله 1398/12/06 رجوع به آگهی
the purchase of 3* 35000+- 5% MTS of Granular potassium sulphate (GSOP) in bulk through renewal of o... 1398/12/05 رجوع به آگهی
the purchase of 5* 40000 +- 5% MTS of Granular Triple super Phosphate (GTSP) in bulk through renewal... 1398/12/05 رجوع به آگهی
خریداری مقدار 5 درصد 35000 *3 تن متریک کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله فله 1398/12/05 رجوع به آگهی
خریداری مقدار 5%± 40000*5 تن متریک کود شیمیایی سوپر فسفات ترپیل گرانوله فله 1398/12/05 1398/12/13
واگذاری امحا سموم سنواتی و تاریخ منقضی غیر قابل مصرف فرموله شده غیر ارگانوکلره (به همراه ظروف مربوطه... 1398/12/05 1398/12/08
خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله 1398/12/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 87