مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله به مقدار ۵۰ هزار تن 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله به مقدار ۴۵ هزار تن 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حمل مقدار 450000 تن به اضافه منهای 5% متریک کود شیمیایی اوره گرانوله فله 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه حمل مقدار ۵%۴۵۰ootتن متریک کود شیمیایی اوره گرانوله فله 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کود شیمیایی سولفات پتاسیم پودری به مقدار ۱۰ هزار تن 1400/08/18 1400/08/22
مناقصه خرید کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله 1400/08/18 1400/08/22
مناقصه خرید کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله 1400/08/17 1400/08/22
مناقصه خرید کود شیمیایی سولفات پتاسیم پودری به مقدار ۱۰ هزار تن 1400/08/17 1400/08/22
مناقصه خرید کود آلی فسفاته گرانوله به مقدار 5 هزار تن از تولید کنندگان داخلی 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کود آلی فسفاته گرانوله 1400/08/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کود دی آمونیوم فسفات گرانوله 1400/08/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کود دی آمونیوم فسفات گرانوله 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کود میکروبی فسفاته گرانوله 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کود میکروبی فسفاته گرانوله به مقدار 5 هزار تن 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله-کود شیمیایی سولفات پتاسیم پودری 1400/06/20 1400/06/28
مناقصه خرید کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله به مقدار ۵۰ هزارتن و کود شیمیایی سولفات پتاسیم 1400/06/18 1400/06/28
مناقصه خرید کود میکروبی فسفاته گرانوله به مقدار 5 هزار تن 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه purchase of 4*40000 +- 5% MTS of Granular triple super phosphate (gtsp) through 1400/06/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 54