مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امور خدمات و پشتیبانی 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات و پشتیبانی 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و پشتیبانی 1400/01/25 1400/02/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و خرید تجهیزات سخت افزاری 1399/11/09 1399/11/15
مناقصه تامین و خرید تجهیزات بهینه سازی و راه اندازی مرکز داده خود 1399/11/08 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و خرید تجهیزات بهینه سازی و راه اندازی مرکز داده خود 1399/11/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تأمین و خرید تجهیزات بهینه سازی و راه اندازی مرکز داده خود 1399/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و خرید تجهیزات سخت افزاری 1399/10/10 1399/10/17
مناقصه واگذاری تامین و خرید تجهیزات بهینه سازی و راه اندازی مرکز داده خود 1399/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین و خرید تجهیزات بهینه سازی و راه اندازی مرکز داده خود 1399/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه یک دستگاه سواری سمند 1399/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب تجهیزات سخت افزاری, یهینه سازی و راه اندازی مرکز داده 1399/02/29 1399/03/06
مناقصه تامین و خرید تجهیزات بهینه سازی و راه اندازی مرکز داده خود 1399/02/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین و خرید تجهیزات بهینه سازی و راه اندازی مرکز داده خود 1399/02/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی 1399/02/07 1399/02/10
مناقصه واگذاری امور خدمات و پشتیبانی 1399/02/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات و پشتیبانی خود 1399/02/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سخت افزاری, بهینه سازی و راه اندازی مرکز داده سازمان خصوصی سازی 1398/11/27 1398/12/03
مناقصه واگذاری تامین و خرید تجهیزات بهینه سازی و راه اندازی مرکز داده 1398/11/26 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و خرید تجهیزات بهینه سازی و راه اندازی مرکزداده 1398/11/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11