کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405324 مناقصه برق رسانی به بلوکهای ،12 13 14 خوابگاه خواهران استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/20
7362726 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل طبقه اول بلوکهای d,c ساختمان دانشکده تربیت بدنی استان خوزستان 1402/09/02 1402/09/04
7353549 مناقصه تکمیل طبقه اول بلوکهای ساختمان دانشکده تربیت بدنی استان خوزستان 1402/08/29 1402/09/11
7348719 مناقصه تکمیل طبقه اول بلوکها ساختمان دانشکده تربیت بدنی استان خوزستان 1402/08/28 1402/09/11
7285681 مناقصه عمومی یک مرحله ای برق رسانی به کولرهای بلوکهای 12 ، 13، 14 مجتمع استان خوزستان 1402/08/18 1402/08/22
7285317 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام نقلیه استان خوزستان 1402/08/18 1402/08/22
7275839 مناقصه واگذاری انجام نقلیه خود استان خوزستان 1402/08/15 1402/08/20
7274606 مناقصه واگذاری انجام نقلیه دانشگاه استان خوزستان 1402/08/15 1402/08/20
7273629 مناقصه واگذاری برق رسانی به خوابگاه استان خوزستان 1402/08/15 1402/08/20
7273587 مناقصه واگذاری برق رسانی به سه ردیف بلوک در خوابگاه استان خوزستان 1402/08/15 1402/08/20
7059779 مناقصه تکمیل فاز سوم دانشکده استان خوزستان 1402/06/28 1402/07/03
7050527 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار پیرامون دانشکده باستان شناسی استان خوزستان 1402/06/26 1402/07/01
7050328 مناقصه تکمیل طبقه اول بلوک هایc,d ساختمان دانشکده استان خوزستان 1402/06/26 1402/07/01
7050326 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل فاز دوم دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1402 استان خوزستان 1402/06/26 1402/07/01
7042695 مناقصه خرید کولر استان خوزستان 1402/06/22 1402/07/01
7040836 مناقصه احداث دیوار پیرامون دانشکده استان خوزستان 1402/06/21 1402/07/01
7040651 مناقصه تکمیل فاز سوم دانشکده علوم زمین دانشگاه استان خوزستان 1402/06/21 1402/07/01
7040411 مناقصه خرید کولرهای مورد نیاز پردیس استان خوزستان 1402/06/21 1402/07/01
7039267 مناقصه تکمیل فاز دوم دانشکده علوم آب استان خوزستان 1402/06/21 1402/07/01
7039135 مناقصه تکمیل ساختمان ها استان خوزستان 1402/06/21 1402/07/01
صفحه 1 از 45