مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5965187 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نگه داری و پشتیبانی از فضای سبز 1401/08/29 1401/09/01
5965156 مناقصه انجام حراست و حفاظت فیزیکی 1401/08/29 1401/09/01
5965134 مناقصه انجام تنظیفات و خدمات عمومی و فنی 1401/08/29 1401/09/01
5965130 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام حراست و حفاظت فیزیکی 1401/08/29 1401/09/01
5953959 مناقصه واگذاری انجام حراست و حفاظت فیزیکی قسمت جنوبی 1401/08/25 1401/08/30
5953937 مناقصه انجام تنظیفات و خدمات عمومی و فنی 1401/08/25 1401/08/30
5953911 مناقصه انجام خدمات نگه داری و پشتیبانی از فضای سبز 1401/08/25 1401/08/30
5953608 مناقصه واگذاری انجام حراست و حفاظت فیزیکی 1401/08/25 1401/08/30
5953492 مناقصه انجام تنظیفات و خدمات عمومی و فنی پردیس دانشگاه 1401/08/25 1401/08/30
5949736 مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی از فضای سبز 1401/08/24 1401/08/30
5838233 مناقصه انجام حراست و حفاظت فیزیکی دانشگاه 1401/07/30 1401/08/04
5838232 مناقصه انجام خدمات نگه داری و پشتیبانی از فضای سبز 1401/07/30 1401/08/04
5838226 مناقصه انجام تنظیفات و خدمات عمومی و فنی پردیس دانشگاه 1401/07/30 1401/08/04
5838222 مناقصه انجام حراست و حفاظت فیزیکی 1401/07/30 1401/08/04
5766335 مناقصه انجام حراست و حفاظت فیزیکی 1401/07/17 1401/07/17
5765903 مناقصه انجام حراست و حفاظت فیزیکی 1401/07/17 رجوع به آگهی
5756350 مناقصه انجام حراست و حفاظت فیزیکی 1401/07/12 1401/07/17
5756346 مناقصه انجام حراست و حفاظت فیزیکی قسمت جنوبی 1401/07/12 1401/07/17
5752559 مناقصه انجام تنظیفات و خدمات عمومی و فنی پردیس دانشگاه 1401/07/11 1401/07/17
5737401 مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی از فضای سبز 1401/07/10 1401/07/17
صفحه 1 از 40