کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7410359 مناقصه خرید پاکت پستی پنجره دار چپ به تعداد 750/000 عدد استان تهران 1402/09/15 1402/09/16
7393038 مناقصه خرید پاکت پستی پنجره دار چپ به تعداد 750٬000 عدد استان تهران 1402/09/11 1402/09/16
7392789 مناقصه خرید پاکت پستی پنجره دار چپ استان تهران 1402/09/11 1402/09/16
7392553 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید پاکت پستی پنجره دار چپ به تعداد 750.000 عدد استان تهران 1402/09/11 1402/09/16
7374524 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 685 تن انواع کاغذ واترمارک مولد با آرم مخصوص استان تهران 1402/09/06 1402/09/08
7275087 مناقصه خرید 685 تن انواع کاغذ واترمارک مولد با آرم مخصوص استان تهران 1402/08/15 1402/08/19
7262286 مناقصه خرید انواع کاغذ واتر استان تهران 1402/08/11 1402/08/19
7259425 مناقصه خرید 685 تن انواع کاغذ واترمارک مولد با آرم مخصوص : کاغذ شیت 100×70 سانتی متر - کاغذ بوبین 45 تا 105 سانتیمتر استان تهران 1402/08/10 1402/08/19
7246171 مناقصه خرید پاکت پستی پنجره دار چپ به تعداد 750٬000 عدد استان تهران 1402/08/07 1402/08/08
7226758 مناقصه خرید پاکت پستی پنجره دار چپ استان تهران 1402/08/02 1402/08/08
7226596 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پاکت پستی پنجره دار چپ به تعداد 750.000 عدد استان تهران 1402/08/02 1402/08/08
7160098 مناقصه خرید 685 تن انواع کاغذ واترمارک مولد با آرم مخصوص : کاغذ شیت 100×70 سانتی متر به گراماژ 80 تا 120 گرم - کاغذ بوبین 45 تا 105 سانتیمتر به گراماژ 70 تا 90 گرم استان تهران 1402/07/16 1402/07/17
7129461 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 685 تن انواع کاغذ واترمارک مولد با آرم مخصوص استان تهران 1402/07/10 1402/07/17
7116376 مناقصه خرید 685 تن انواع کاغذ واترمارک مولد با آرم مخصوص استان تهران 1402/07/10 1402/07/17
6908675 مناقصه انجام نظافت محوطه و ساختمان های شرکت استان تهران 1402/05/24 1402/05/26
6897945 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام نظافت محوطه و ساختمانهای شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران استان تهران 1402/05/21 1402/05/26
6897943 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات عمومی اعم از کارگاههای فنی، واحدهای اداری و آشپزخانه استان تهران 1402/05/21 1402/05/26
6893976 مناقصه انجام نظافت محوطه و ساختمان ها استان تهران 1402/05/21 1402/05/26
6771234 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات عمومی اعم از کارگاههای فنی، واحدهای اداری و آشپزخانه استان تهران 1402/04/17 1402/04/17
6769763 مناقصه انجام نظافت محوطه و ساختمانهای شرکت سهامی چاپخانه استان تهران 1402/04/17 1402/04/17
صفحه 1 از 58