مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ساخت 15000 علمك 1399/04/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای گازرساني به روستاهاي تنبك،دليان،خسرو ميره،قره دين... 1399/04/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای گازرساني به روستاهاي دره بيدادعليا و سفلي،چم صيدي... 1399/04/21
خرید ماده بازدارنده خوردگی 1399/04/10 1399/04/14
تعمیرات واحد بهره برداری قدیم و واحد بهره برداری و نمکزدایی 1399/04/07 1399/04/08
تعمیرات واحد بهره برداری قدیم و واحد بهره برداری و نمکزدایی 1399/04/03 1399/04/08
خرید ماده بازدارنده خوردگی جهت منطقه عملیاتی 1399/04/02 1399/04/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهداري،تعميرات،امدادرساني،گازباني،كنتورخواني و...نواحي الشتر،فيروزآب... 1399/02/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهداري،تعميرات،امدادرساني،گازباني،كنتورخواني و...نواحي اليگودرز و چم... 1399/02/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهداري،تعميرات،امدادرساني،گازباني،كنتورخواني و...ناحيه ازنا،مومن آبا... 1399/02/30
صفحه 3 از 94