مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تنظیف شهری 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه تنظیف شهری 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه تنظیف شهری 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه تنظیف شهری 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تنظیف شهری 1400/10/27 1400/11/03
مناقصه احداث زمین بازی بوستان 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات فنی و مهندسی و به زراعی فضای سبز باغ 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین بازی بوستان وفا 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات فنی و مهندسی و به زراعی فضای سبز 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه عملیات فنی و مهندسی و به زراعی فضای سبز باغ 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه احداث زمین بازی بوستان 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات فنی و مهندسی و به زراعی فضای سبز 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات فنی و مهندسی و به زراعی فضای سبز 1400/10/08 1400/10/15
مناقصه پیمان نگهداری فضای سبز 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پیمان نگهداری فضای سبز 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/10/06 1400/10/12
مناقصه پیمان نگهداری فضای سبز 1400/08/18 1400/08/25
مناقصه پیمان نگهداری فضای سبز 1400/08/13 1400/08/25
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/08/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 39